Al het nieuws

Van onze correspondent –
Den Haag - D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot vindt de beantwoording van eerdere Kamervragen over het strand van Chogogo Resort op Bonaire niet geruststellen. Hij stelt daarom nieuwe vragen aan de betrokken bewindslieden en toont daarin weinig begrip voor de aankondiging dat de fout verlopen vergunningaanvraag zal worden hersteld. De Groot pleit voor herstel van de oude situatie bij het resort.

F15 BON Kamervragen ChogogoAfgelopen dinsdag was in deze krant te lezen dat de ministers Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof erkenden dat de vergunningsprocedure rond de aanleg van het kunstmatige strand niet goed was verlopen. In hun antwoorden op vragen over het coalitieakkoord schreven zij dat de handhaving beter moet en dat de vergunning voor Chogogo op korte termijn zal worden hersteld door een nieuw besluit van het Openbaar Lichaam Bonaire.
,,Kunt u uitleggen waarom de onvergunde situatie niet wordt hersteld in oorspronkelijke staat totdat de vergunning daadwerkelijk is toegekend, wetende dat het onwettig is om te bouwen voordat de juiste vergunningen zijn verleend?”, vraagt De Groot aan minister Van der Wal, minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Hij wil van hen een bevestiging dat de aanleg van het strand ‘zeer negatieve gevolgen kan hebben voor de koraalkust’.
De Groot begrijpt ook niet waarom de vergunning versneld werd afgegeven, terwijl er een negatief advies was van de Natuurcommissie Bonaire. Afschuiven daarvan op het Bestuurscollege van Bonaire vindt hij te gemakkelijk, want natuurhandhaving en de ruimtelijke ordening die daaraan is gerelateerd is volgens hem een gezamenlijke taak van het BC en de bewindslieden die hij nu de vragen stelt.
In plaats van de vergunning alsnog snel te verlenen zou de oude situatie bij Chogogo moeten worden hersteld in oude staat, vindt het Kamerlid. Dat kan volgens hem op basis van de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES. Het gaat dan om de verwijdering van de ‘illegale keermuur, het opgespoten strand en andere onvergunde zaken’.
Meer algemeen zijn vragen van De Groot over de handhaving van de regels voor natuurbescherming en het borgen van het vergunningsproces volgens de afspraken uit het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland. Naast Chogogo Resort noemt het Kamerlid ook Ocean Oasis op Bonaire en de recente resortontwikkeling op Sint Eustatius als voorbeelden waar het fout is gegaan.
Verder vraagt De Groot naar de stappen die zijn gezet om de koralen rond Bonaire te beschermen en in dat verband de uitvoering van de motie van zijn fractiegenoot Raoul Boucke hierover. Ook wil hij weten wat de laatste stand van zaken is rond de voorgenomen bouw van een nieuwe haven op Bonaire, waarover in de Kamer vorig jaar al ongerustheid was, omdat dit een gevaar zou zijn voor het koraal.