Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het wetsvoorstel om op Bonaire mbo 3 en 4 in het Papiaments aan te kunnen bieden kan in de Tweede Kamer op positieve reacties rekenen.

bonnederlandsAlleen de VVD is kritisch. Deze fractie geeft er de voorkeur aan om studenten te stimuleren om Nederlands te leren in plaats van de examens in het Papiaments aan te bieden.
D66, GroenLinks en SGP willen van de minister weten hoe kan worden geregeld dat studenten na een Papiaments examen toch in Europees Nederland verder kunnen studeren. In het wetsvoorstel staat dat als het examen in het Papiaments wordt afgelegd het diploma geen recht geeft op toelating tot het onderwijs in Europees Nederland.
De VVD signaleert dit probleem ook en suggereert juist daarom dat het beter is de studenten te stimuleren Nederlands te leren. ,,Zou dit deze studenten niet veel verder brengen in hun loopbaan, ook wanneer zij bijvoorbeeld willen deelnemen aan de arbeidsmarkt in Nederland?” De partij vraagt de minister wat het taalniveau is van mbo’ers op Bonaire in het Nederlands, Engels en Papiaments.
D66 juicht het wetsvoorstel toe omdat dit eraan bijdraagt dat studenten de beste kans krijgen op goed onderwijs. De partij vraagt wat de verwachtingen zijn voor de aantallen studenten die zullen kiezen voor de mogelijkheid om in het Papiaments af te studeren. En vraagt vervolgens of er nog een mogelijkheid voor hen is om alsnog de keuze te maken in Europees Nederland te gaan studeren. Ook het CDA vraagt naar de te verwachten aantallen studenten die voor Papiaments kiezen.
GroenLinks is tevreden dat met de nieuwe mogelijkheid de aansluiting op de arbeidsmarkt op Bonaire wordt verbeterd en ook met de grotere keuzevrijheid die studenten krijgen. De partij vraagt wel om duidelijk te communiceren wat de gevolgen zijn van de keuze voor Papiaments, namelijk het verliezen van het toelatingsrecht tot het onderwijs in Nederland. Ook deze fractie vraagt om een regeling om die toelating toch mogelijk te maken.
De SGP zet vraagtekens bij de werkbaarheid van de eis dat alleen met een Nederlandstalige opleiding aansluiting op Europees Nederlands onderwijs mogelijk is. De studenten moeten immers de keus vaak al maken voor zij besluiten aan een vervolgopleiding te beginnen. ,,Hoe wordt voorkomen dat de gevolgde opleiding in het Papiaments een belemmering vormt voor degenen die later een vervolgopleiding starten?”
De VVD vraagt verder nog hoe de Inspectie van het Onderwijs toezicht kan houden op de kwaliteit van Papiamentstalige opleidingen. En deze fractie wil weten hoe de financiering wordt geregeld, omdat in het wetsvoorstel staat dat dit binnen de bestaande bekostiging moet passen. ,,Worden deze kosten doorberekend aan de student?”