Al het nieuws

‘Begroting 2022 laat zien dat adviezen ter harte zijn genomen’

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Bestuurscollege (BC) noemt het bij monde van gedeputeerde Hennyson Thielman teleurstellend dat de doorgevoerde verbeteringen die tot nu toe zijn gerealiseerd niet zijn terug te vinden zijn in de adviesbrief van het College Financieel Toezicht (CfT) van 1 september 2021.

F13 BON teleurstellendIn deze brief reageert Cft op de begroting 2022 van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). ,,Het BC heeft de adviezen van de afgelopen jaren ter harte genomen. In de begroting 2022 is een duidelijke relatie gelegd tussen de beleidsvoornemens en de beschikbare financiële middelen”, aldus Thielman. Jarenlang bestond de begroting van het OLB slechts uit een opsomming van reguliere taken en acties van voorgaande jaren met een technische uitleg van de cijfers. Er was niet duidelijk te herleiden wat de beleidsplannen van de overheid waren. Dit leidde er volgens het BC toe dat de directies van het OLB gedurende het begrotingsjaar geen duidelijke prioriteitstellingen hadden die gekoppeld waren aan de financiële middelen voor de uitvoering. ,,Het gebrek aan een duidelijk inzicht in de eigen begroting heeft bijgedragen aan de jaarlijkse onderbesteding dat het Cft in verschillende adviezen heeft aangekaart”, aldus Thielman.

Tijdens een gesprek met het Cft op 29 juni kreeg het BC het advies om de algemene reserves in te zetten. ,,Het is op basis van deze afspraak dat is besloten om in de begroting 2022 extra middelen beschikbaar te stellen om te kunnen investeren in Bonaire. Deze middelen komen beschikbaar door een klein deel van de algemene reserves aan te wenden om de begroting sluitend te maken. Na een deskundige analyse van de financiële positie van het OLB, bleek het benutten van 2 miljoen dollar uit de algemene reserves aanvaardbaar te zijn.”

Met het Cft is gecommuniceerd dat het BC een deskundige in gaat huren om een uitgebreide risicoanalyse te verrichten, welke de basis zal vormen voor een hernieuwde berekening van het weerstandsvermogen. De uitkomst hiervan wordt vastgelegd in een nota. In het verlengde van deze opdracht zal de deskundige medewerker een nota reserves en voorzieningen gaan opstellen waarin ook concrete bestedingsplannen zullen worden opgenomen. Het BC zegt verbaasd te zijn dat het Cft dit in haar de brief van 1 september als een kanttekening aangeeft terwijl ze hierover al geïnformeerd is en de deskundige in de tussentijd al begonnen is met de analyse.

Dat het college opmerkt dat er stappen gezet moeten worden voor de verbetering van het financieel beheer is volgens Thielman vreemd omdat het op de hoogte is dat er al concrete stappen gemaakt zijn. Verschillende verbeterpunten zijn volgens hem volledig opgelost en er is duidelijke voortgang geboekt op meerdere punten uit de managementletter van 2019. ,,Ook op organisatorisch gebied zijn er in 2021 belangrijke verbeteringen doorgevoerd en er wordt stevig geïnvesteerd in de verdere doorontwikkeling van de P&C-documenten en het opvolgen van de bevindingen van de accountant bij de afgelopen jaarrekeningcontrole heeft volop de aandacht”, zo laat hij weten.

In eerdere brieven heeft het Cft aangegeven dat het OLB het personeelsbudget en de open vacatures nauwkeuriger moet gaan begroten. Om hieraan te voldoen is een medewerker aangesteld. ,,Hierdoor is een nauwkeuriger bedrag ingeschat voor de in te vullen vacatures, wat tot een verlaging heeft geleid van dit budget vergeleken met voorgaande jaren. Aangezien dit eerder door het Cft zelf is opgemerkt en de toelichting hierover in de ontwerpbegroting 2022 duidelijk staat, is het teleurstellend dat het college hier in haar brief van 1 september toch vragen over stelt.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).