Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) vraagt het bestuurscollege en de eilandsraad van Bonaire om aandacht voor het realiseren van de begrote beleidsvoornemens.

cftDe tweede uitvoeringsrapportage toont een onderschrijding van de personeelslasten, terwijl versterking van het ambtelijk kader al geruime tijd een speerpunt van Bonaire is.
Het Cft bezocht Bonaire op 22 oktober en voerde gesprekken met onder meer de leden van het bestuurscollege (BC) en de eilandsraad. De eilandsraad heeft op 25 juni de jaarrekening 2018 van Bonaire vastgesteld. Dat jaar is afgesloten met een positief resultaat van 12,7 miljoen dollar. Van het overschot heeft de eilandsraad 7,1 miljoen dollar bestemd voor onder meer infrastructuur en onderhoudswerkzaamheden. De tweede kwartaalrapportage over 2019 toont tot en met juni 2019 een positief saldo van 11,2 miljoen dollar. Het Cft roept het bestuurscollege op om de beleidsvoornemens voortvarend te realiseren, om te voorkomen dat ook het jaar 2019 wordt afgesloten met een overschot.
Het Cft heeft het bestuurscollege tevens nogmaals verzocht om de belastinginkomsten en de personeelslasten realistischer te begroten. De personeelslasten zijn de afgelopen jaren telkens te hoog geraamd en de belastinginkomsten te laag. Het bestuursakkoord, dat in november 2018 is gesloten tussen Bonaire en Nederland, is sinds april dit jaar in uitvoering. De tweede voortgangsrapportage is begin oktober opgeleverd. Daaruit kan worden afgeleid dat er een begin is gemaakt met het versterken van de uitvoeringskracht. Op dit gebied dienen er echter nog meer slagen te worden gemaakt. De afdeling Personeelszaken en Organisatie (P&O) voert daarom sinds mei een doorlichting van het personeelsbestand uit. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal een verbeterplan worden opgesteld. Het Cft kijkt met belangstelling uit naar dit plan.
Het Cft constateert verbeteringen op een aantal aspecten. Zo verloopt de begrotings- en verantwoordingscyclus volgens planning. De ontwerpbegroting voor begrotingsjaar 2020 is op 7 augustus bij het Cft ingediend voor advies en op 2 september aan de eilandsraad aangeboden, met in achtneming van het advies van het Cft. ,,Ook met de bemensing van de raden van commissarissen van de overheidsentiteiten is enige voortgang geboekt. Bij Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en Bonaire International Airport (BIA) zijn de raden van commissarissen inmiddels voltallig”, aldus Cft. Het BC werkt nu aan de bemensing van de raad van commissarissen bij Oil Trading Bonaire (OTB).
Het tijdig indienen van jaarrekeningen van de overheidsentiteiten vergt nog wel veel aandacht. Het College vraagt blijvende aandacht van het BC en de eilandsraad voor het financieel beheer, dat nog steeds niet op orde is. Dat blijkt onder meer uit de verklaring van oordeelonthouding van de accountant voor de jaarrekening 2018, op grond van geconstateerde fouten en onzekerheden. Als verbetering uitblijft, kan dit het behalen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 in de weg staan.
In september is het verbeterplan financieel beheer 2.0 aan het BC aangeboden. De openstaande deelprojecten, stammende uit het verbeterplan 1.0, zijn deels meegenomen in het nieuwe verbeterplan. De implementatie van het verbeterplan financieel beheer 2.0 zal nauwlettend door het Cft worden gemonitord. Tijdens het bezoek van het Cft is gesproken met het bestuurscollege, de eilandsraad en de programmamanager van het bestuursakkoord.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.