Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Volgens gedeputeerde James Kroon (UPB) is de strijd tegen het gebruik van wegwerpplastic één van de speerpunten in het natuur- en milieubeleid van het Bestuurscollege (BC) van Bonaire.

F13 OP BONwwfDaarmee geeft het BC uitvoering aan de motie die de Eilandsraad unaniem heeft aangenomen om ‘single use plastics’ in de ban te doen. ,,Het is goed dat het Wereldnatuurfonds door middel van Clean Coast Bonaire ons als gehele samenleving confronteert met de noodzaak ons gedrag te veranderen. Het BC ziet de publicatie van het Wereldnatuurfonds (WWF-NL) over de grote hoeveelheden afval die aan de kust van Bonaire worden gevonden als een steun voor zijn beleid om te komen tot een verbod op wegwerpplastic. We hebben daarover goed contact met elkaar en we bekijken hoe we de samenwerking verder kunnen intensiveren, want wij hebben hetzelfde doel: een schoon Bonaire”, aldus de gedeputeerde.
,,Op Te Amo Beach zijn veel voorwerpen gevonden die lijken te zijn achtergelaten door strandgangers, maar een groot gedeelte van het aangetroffen plastic, met name aan de oostkust, komt overduidelijk niet van Bonaire zelf”, aldus Carolyn Caporusso van Clean Coast Bonaire, een initiatief van WWF-NL. Veel drijfvuil dat aan de kust van Bonaire wordt aangetroffen is van elders afkomstig, soms duizenden kilometers verder. ,,Door de wind en stromingen zijn wij een vuilnisbak voor afval vanuit de Cariben”, aldus Kroon.
Bonaire kampt, net als andere eilanden in het Caribisch gebied, met aangespoeld plastic uit de wijde regio waarop Bonaire zelf weinig invloed kan uitoefenen. Het opruimen van dit ‘maritieme zwerfplastic’ vergt een enorme inspanning van zowel lokale overheidsdiensten als burgerinitiatieven.
Daarom is het WWF-NL op Bonaire begonnen met het in kaart brengen van het probleem middels een gestandaardiseerd monitoringprogramma, gebaseerd op de Ospar-methode. Deze methode heeft in Europa de basis gelegd voor een verbod op bepaalde wegwerpartikelen. Het monitoringprogramma is gedeeltelijk aangepast aan de omstandigheden op Bonaire en het doel is de kennis van Clean Coast Bonaire te delen met de eilanden in het Caribisch gebied. Op deze wijze wordt eenduidige en vergelijkbare informatie verzameld, op basis waarvan op regionale schaal samen met andere landen, maatregelen kunnen worden genomen om de hoeveelheid plastic in zee te verminderen. ,,Het Openbaar Lichaam steunt dit initiatief van harte", aldus Kroon. ,,Maar ook lokaal is actie nodig”, benadrukt de gedeputeerde.
In juli van dit jaar tekenden staatssecretaris Van Veldhoven en Kroon een intentieverklaring om een verbod op ‘single use plastic’ in te voeren. WWF-NL wil met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) een samenwerking om deze ban te realiseren onder de noemer ‘beyond plastics’. Momenteel wordt er overlegd met de private sector en lokale overheidsinstanties op het eiland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over oplossingen en alternatieven voor plastics. De input vanuit de private sector is belangrijk om te komen tot breed gedragen en haalbare plannen voor de uitfasering van wegwerpplastic.
Kroon wijst erop dat zijn collega-gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe afgelopen woensdag in Brussel namens het OLB een zogeheten 'Declaration on Oceans' heeft ondertekend met maatregelen om beter om te gaan met zeeën en oceanen. ,,Voorafgaand aan de ondertekening heeft gezaghebber Edison Rijna een presentatie gegeven over het Blue Destination-concept. Zuinig zijn op milieu en natuur zijn daarin speerpunten. Daarom moeten wij met zijn allen, burgers, ondernemers en toeristen, de strijd aanbinden met zwerfvuil.”
Het terugdringen van vervuiling door plastics in zee heeft voor het OLB prioriteit, net als voor WWF-NL dat hulp heeft aangeboden om de problematiek gezamenlijk aan te pakken. Er wordt bekeken hoe de contacten en samenwerking verder is te intensiveren. Zowel het OLB als WWF-NL erkennen echter dat voor het oplossen van het plasticprobleem, zowel op Bonaire zelf als in de bredere regio, ondersteuning nodig is van de Nederlandse Rijksoverheid. Met staatssecretaris Van Veldhoven zal dan ook actief verder worden gesproken over de te nemen stappen om het regionale probleem aan te pakken en om afspraken te maken over een meerjarig natuurbeleidsplan voor Bonaire.

 

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.