Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was gisteren te gast tijdens een overleg van de Centraal Dialoog (CD) op Bonaire.

dialoog De CD is een lokaal overlegorgaan van werkgevers, vakbonden, lokale overheid en Kamer van Koophandel onder voorzitterschap van de gezaghebber van Bonaire. Tijdens de persconferentie werd bekendgemaakt dat de staatssecretaris en de leden van de Centraal Dialoog een gezamenlijke verklaring ondertekend hebben waarin een aantal intentieverklaringen zijn vastgelegd.
De staatssecretaris en de CD bevestigen in de getekende verklaring het belang van de CD voor een gezamenlijk gedragen structureel beleid ten bate van alle burgers van Bonaire. Ze vinden het van belang om elkaar periodiek te kunnen aanspreken. Daarom zal er jaarlijks met de top van het ministerie van SZW worden overlegd en iedere twee jaar met de staatssecretaris. Belangrijke beleidsvoornemens van SZW ten aanzien van Caribisch Nederland (CN) zullen door Van Ark ter advisering worden voorgelegd aan de CD en ze zal bewindspersonen op andere ministeries vragen hetzelfde te doen.
De staatssecretaris onderschrijft de belangrijke betekenis van een, zo mogelijk nog dit jaar in de CD te bereiken, breed sociaaleconomisch akkoord voor Bonaire. De partijen binnen de CD hebben toegezegd zich hiervoor te zullen inzetten. Ook de ‘ijkpuntennota’ van de staatssecretaris komt in de gezamenlijke verklaring aan de orde. Zij bevestigt het belang van betrokkenheid van de CD bij de verdere implementatie van deze nota.
Van Ark noemde het tijdens de persconferentie bijzonder dat de leden van de CD allemaal mensen uit de praktijk zijn. ,,Zij weten wat er leeft op het eiland en dat was te merken tijdens het overleg. Ik vind het belangrijk om te weten welke uitdagingen er zijn en waar wij als ministerie kunnen helpen”, aldus de staatssecretaris.
Op de vraag wat er dit keer anders is, er zijn immers al vaker gesprekken gevoerd, antwoordde Van Ark dat er nu ook afspraken in het regeerakkoord staan over Caribisch Nederland en dat er een bestuursakkoord is gesloten waar iedereen zich aan te houden heeft.
Voorzitter van de CD, gezaghebber Rijna, sprak over het ‘zoutpanoverleg’, verwijzend naar de in Europees Nederland gebruikte term ‘polderoverleg’. ,,We hebben in positieve zin al flink wat zout geoogst en er is nog veel meer”, aldus Rijna.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.