Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Armoede kan het meedoen in de samenleving beperken. Het terugdringen van armoede is daarom een van de belangrijkste prioriteiten.
Dat staat in het gisteren gepresenteerde Bestuursprogramma Bestuurscollege Bonaire 2019-2023 met de veelzeggende titel ‘Van ons allemaal. Door ons allemaal. Voor ons allemaal’.

armoede,,Het bestuursprogramma is gemaakt met en voor de gehele Bonairiaanse samenleving”, aldus gezaghebber Edison Rijna in het voorwoord. ,,Het is met medewerking van velen van u tot stand gekomen, waarvoor onze dank. Na onze oproep om bijdragen aan dit programma te leveren, hebben wij ruim honderd inzendingen uit de gehele samenleving mogen ontvangen. Een gezamenlijk tot stand gekomen bestuursprogramma is een van de belangrijkste voorwaarden voor het creëren van draagvlak en een succesvolle uitvoering.”
In het document onder meer veel aandacht voor ‘een leefbaar inkomen’. ,,Een leefbaar inkomen dat voldoende is om een gezond leven te leiden is een van de belangrijke prioriteiten voor het Bestuurscollege.”
Ruim 40 procent van de Bonairiaanse huishoudens heeft een inkomen dat onder het bestaansminimum ligt. Het BC vindt dit ‘onacceptabel’: ,,Het zou niet moeten mogen en kunnen. Iedereen op Bonaire heeft recht op een leefbaar inkomen om een dak boven het hoofd te betalen, in basisbehoeften te voorzien, gezonde voeding te kopen en actief deel te nemen aan de maatschappij.”
In samenwerking met stakeholders en het Rijk worden volgens het MPB/UPB-college reeds ‘concrete stappen gezet’. ,,Zo is er inmiddels een ijkpunt voor het bestaansminimum voorgesteld door het kabinet. Het Bestuurscollege ziet dit als een eerste stap in de goede richting, maar is van mening dat dit nog ver afstaat van het huidige, feitelijke bestaansminimum.”
Daarnaast is er tijdens het Centraal Dialoog van Bonaire (het overlegorgaan van werkgevers, vakbonden, lokale overheid en Kamer van Koophandel) van 4 juli 2019 de aankondiging gedaan dat in het najaar overleg wordt gevoerd over een ‘Breed Akkoord 2020-2023’; een meerjarig sociaaleconomisch beleid voor Bonaire.
Naast bovenstaande punten werkt het BC met het Rijk en de stakeholders aan onderstaande actiepunten: een vorm van werkloosheidsvoorziening (ww) voor mensen die hun baan verliezen; het opnieuw invoeren van een vorm van ‘Bon Kompra’, een mandje met basisboodschappen waar een maximale prijs voor afgesproken wordt; de introductie van een kortingspas voor ouderen; een zo snel mogelijke invoering door het Rijk van de aangekondigde verhoging van de kinderbijslag waardoor deze ongeveer overeenkomt met de kinderbijslag voor 0-4 jarigen in Europees Nederland.
Verder gaat het om een algehele verhoging van het ouderdomspensioen AOV in aanvulling op de door het Rijk aangekondigde toeslag voor alleenstaande AOV’ers. Het Bestuurscollege wil verdere aanvullingen en richting een algehele verhoging van de AOV werken.
De invoering van een integrale basisvoorziening voor kinderopvang in het kader van het programma Best4Kids. De regeling omvat naast het toegankelijk maken van kinderopvang, ook voor- en naschoolse opvang, de aanpak van onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden en het verstrekken van maaltijden.

 


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).