Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Kralendijk - De jaarrekening van 2017 is door het Bestuurscollege (BC) veel te laat ingediend bij het College financieel toezicht (Cft) en vertoont de nodige gebreken. Dat blijkt uit de reactie die het Cft naar het BC heeft gestuurd.

bonaireDe deadline voor de jaarrekening is 15 juli, maar het werd precies vier maanden later. Het jaar 2017 is wel afgesloten met een beter resultaat dan was begroot, namelijk een plus van 2,5 miljoen dollar tegenover het verwachte saldo van nul. Dat wil allerminst zeggen dat Bonaire het beter heeft gedaan, zo blijkt uit het vervolg van de reactie.
De personeelslasten waren 1,3 miljoen dollar lager, omdat een aantal begrote vacatures niet werden ingevuld. Het Cft herinnert het BC eraan een meer realistische begroting te maken voor de personeelskosten. De totale lasten van het Openbaar Lichaam Bonaire waren in 2017 duidelijk lager dan begroot, namelijk 56,1 miljoen dollar tegenover 59,6 miljoen. De inkomsten vielen een miljoen lager uit dat de begrote 59,6 miljoen dollar.
Het financieel beheer schiet nog steeds ernstig tekort. Dit blijkt volgens het Cft uit de accountantsverklaring bij de jaarrekening. ,,De fouten en onzekerheden in de getrouwheid hebben betrekking op de balans, de baten en de lasten en zijn hoger dan de goedkeuringstolerantie.” De accountant spreekt dan ook geen oordeel uit over de jaarrekening.
De accountant heeft verder geconstateerd dat interne controle ontbreekt en kan daarom niet vaststellen dat de gegevens over belastingontvangsten, subsidies en andere baten en lasten volledig zijn. ,,De algemene conclusie bij de jaarrekening is het ontbreken van een toereikende interne organisatie die gericht is op het naleven van de wettelijke bepalingen.”
Het Cft constateert verder dat bepaalde projecten niet zijn uitgevoerd. Vanuit de bijzondere uitkeringen is 1,6 miljoen dollar voor 19 projecten niet uitgegeven. Ook het verbeterplan financieel beheer heeft ‘niet tot zichtbare resultaten’ geleid. In oktober is afgesproken dat het verbeterplan zal worden aangescherpt. In het vorige maand gesloten bestuursakkoord is een nieuw verbeterplan opgenomen. ,,Het Cft gaat ervan uit dat in aanvulling op de gemaakte afspraken in het bestuursakkoord in februari aanstaande het OLB reeds met een aanscherping komt.”
Er zijn ook lichtpuntjes. De kortlopende schulden zijn afgenomen, al vraagt het Cft nog wel aandacht voor een oude schuld ‘Apna werkliedenpensioen’ uit 2011 van 3,2 miljoen dollar. Het eigen vermogen van Bonaire is met 2,3 miljoen dollar toegenomen tot 30,4 miljoen. Ook de liquiditeitspositie is verbeterd.
Het Cft adviseert het BC een stringent incassobeleid te voeren. Op de jaarrekening staat een voorziening van 4,3 miljoen dollar voor debiteuren. Daarvan staat een deel al meer dan twee jaar open. Een bekende klacht van het Cft is het ontbreken van veel jaarrekeningen van overheidsdeelnemingen. Er zijn maar vijf van de twaalf jaarrekeningen 2017 op tijd ingediend. Daardoor kan de rentelast niet worden berekend en kan niet worden vastgesteld of wordt voldaan aan de rentelastnorm. Ook de accountant heeft geen oordeel kunnen geven door het ontbreken van de jaarrekeningen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.