Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben begrip voor de wens van Bonaire om te komen tot een betere levensstandaard. Ook zijn zij bereid samen met de bestuurscolleges van de eilanden op te trekken als het gaat om het ondernemen van concrete actie, onder andere naar aanleiding van de conclusies uit het evaluatierapport van de commissie Spies.
Dat zegt gedeputeerde verantwoordelijk voor staatkundige structuur, Clark Abraham. Deze conclusie heeft Abraham kunnen trekken uit het recente overleg met een vertegenwoordiging van zowel de Eerste en de Tweede Kamer op Saba aan het begin van deze maand. ,,Het was een open en productief overleg”, aldus Clark Abraham. ,,We hebben samen geconstateerd dat er op een aantal punten vooruitgang is geboekt sinds 10-10-10 maar ook dat er nog heel veel moet worden verbeterd.” Volgens de gedeputeerde van staatkundige structuur is de levensstandaard op de eilanden fors gedaald. ,,We kunnen ook zien dat onze beleidsruimte de afgelopen jaren flink is ingeperkt. We hebben met de parlementsleden gekeken hoe we daar verandering in kunnen brengen. Ook hebben we steun gevraagd voor armoedebestrijding en economische ontwikkeling”, aldus Abraham. Abraham zegt de indruk te hebben dat er zeker draagvlak is voor het idee om de eilanden meer ruimte te geven voor meer eigen beleid. Volgens Abraham is het daarvoor wel belangrijk dat wordt gewerkt aan zaken rondom ‘governance’, maar ook de kwaliteit van bijvoorbeeld het financieel beheer op de eilanden. Volgens de gedeputeerde moet daartoe onder andere het bestuurlijk apparaat worden geprofessionaliseerd en gemoderniseerd. De gedeputeerde zegt dat als het gaat over die zaken, daar relatief veel vragen over werden gesteld en dat hij de parlementariërs heeft geïnformeerd over het programma inzake de ontwikkeling van de bestuurskracht van het openbaar lichaam, waarbij onder andere wordt samengewerkt met het ministerie van BZK. Abraham zegt verder van de gelegenheid gebruik te hebben gemaakt de leden van Eerste en Tweede Kamer bij te praten over de uitslag van het referendum. ,,Verder is er goed gesproken over de relatie met Den Haag en de rol van de Rijksvertegenwoordiger.” Volgens Abraham is het Openbaar Lichaam Saba voor het opheffen van het instituut Rijksvertegenwoordiger. Zelf zegt Abraham nu niet zo ver te willen gaan. ,,Wel moet er een fundamentele verandering komen in de invulling van de directe band en de rol van de Rijksvertegenwoordiger en zijn verhouding tot de eilanden. Misschien moet die rol wel juist versterkt worden maar dan met de nodige democratische verankering.” Abraham zegt er zeker van te zijn dat de dialoog over de verschillende punten de komende maanden nog wel zal worden voortgezet. Volgens Abraham zullen er volgend jaar ook nog nuttige besprekingen kunnen worden gehouden met Nederlandse parlementariërs tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat volgend jaar op Bonaire zal worden gehouden. Abraham zegt dat de inspanningen nu gericht zijn op het afronden van de reactie op het rapport van de commissie-Spies over haar bevindgen. Het ligt in de bedoeling de officiële reactie van het Bestuurscollege begin februari te overhandigen aan de minister van BZK, Ronald Plasterk.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.