Al het nieuws

Age Bakker (Cft): ,,Bonaire heeft een stap vooruit gedaan in de kwaliteit van rapportages.”
Van onze correspondent
Kralendijk - Tijdens het bezoek van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) aan Bonaire zijn de gemaakte stappen in de verbetering van de financiële rapportages nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest. Met de derde uitvoeringsrapportage heeft het openbaar lichaam de gevraagde nadere toelichting bij de gepresenteerde cijfers geleverd. Zo stelt het Cft.
Het Cft vindt echter wel dat er in de toekomst meer aandacht naar de rechtmatigheid en beleidsmatige aspecten uit moet gaan. Daarnaast vindt het college dat de voor 2016 vastgestelde begroting behoedzaam is opgesteld. Al blijft voor zowel 2015 als 2016 vanuit het Cft in het bijzonder aandacht voor de liquiditeitspositie van het openbaar lichaam.
Het Cft voerde op 14 december gesprekken met het bestuurscollege (BC) en de eilandsraad van Bonaire. De derde uitvoeringsrapportage 2015, de begroting voor 2016 en de liquiditeitspositie waren hierbij de belangrijkste onderwerpen. Met name de liquiditeitspositie is een terugkerend aandachtspunt in de gesprekken die het Cft met het openbaar lichaam voert.
De derde uitvoeringsrapportage tot en met september 2015 is tijdig aangeboden. Dit was mede mogelijk vanwege een upgrade van het financiële systeem. Daarnaast is ook de door het Cft gevraagde uitgebreidere toelichting ten aanzien van de begrotingsuitvoering geleverd. De toelichting biedt het college inzicht in hoe de uitvoering van de begroting van 2015 verloopt en geeft duiding aan momenten waarop deze afwijkt. Dat alles betekent een forse stap in de goede richting omdat een adequate toelichting bijdraagt aan de kwaliteit van uitvoeringsrapportages als sturingsinstrument. Zo stelt het Cft.
Het college beveelt voor de toekomst een duidelijke koppeling aan tussen de beleidsvoornemens en de financiële rapportages. Bonaire heeft de begroting 2016 tijdig aangeboden aan het Cft en het college heeft de begroting van een positief advies voorzien. Na vaststelling door de eilandsraad heeft het orgaan de begroting ook doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De begroting 2016 kent een baten- en lastentotaal van circa 46,5 miljoen dollar en is naar de mening van het Cft zoals gezegd behoedzaam opgesteld. Het lichaam vindt verder dat de begroting op correcte wijze rekening houdt met de bijzondere uitkeringen die door de vakdepartementen beschikbaar worden gesteld.
Het zorgenkindje van het college blijft de liquiditeit. Het Cft heeft het bestuurscollege en de eilandsraad er dan ook op geattendeerd dat zij in 2016 verscherpt aandacht zal hebben voor de liquiditeitspositie van het openbaar lichaam alsmede voor de bijzondere uitkeringen welke daar deel van uitmaken. Het Cft heeft met het BC afspraken gemaakt om op regelmatige basis een liquiditeitsprognose op te stellen. De prognose voor het Cft moet het orgaan bovendien duidelijk inzicht bieden of veranderingen in de liquiditeitspositie het gevolg zijn van geoormerkte bijzondere uitkeringen of van vrij besteedbare middelen. Het Cft geeft aan met belangstelling uit te kijken naar deze prognose en zal hierover met het openbaar lichaam nader in gesprek treden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.