BES

Van onze correspondent

Den Haag - In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eerder beloofd een tijdelijk huisverbod in te voeren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Maar de pilot daarmee laat nog op zich wachten, blijkt uit een brief van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

BESVanuit de Kamer wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de aanpak van huiselijk geweld op de eilanden. In juni herinnerde de Kamer Dekker in het overleg over rechtshandhaving aan de belofte om het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld in te voeren in Caribisch Nederland.
In zijn brief geeft de minister de stand van zaken weer. Op 17 juli hebben de ministeries van JenV en VWS met de openbare lichamen gesproken over hoe pilots voor het traject van het tijdelijk huisverbod kunnen worden opgezet. Dekker zegt dat de ervaringen in Europees Nederland zijn gedeeld, maar dat rekening moet worden gehouden met ‘de specifieke kenmerken van de individuele BES-eilanden’.

De ‘komende periode’ wordt bekeken hoe de pilots op de eilanden kunnen worden ingericht en welke partijen in de keten moeten worden betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak. Een tijdsperiode noemt de minister niet. Wel zegt hij toe een financiële bijdrage te leveren aan de pilots.

Dekker erkent in zijn brief nog eens dat het een toegevoegde waarde heeft als de pleger van geweld het huis uit moet en niet het slachtoffer. Om dit instrument te doen slagen, is de aanwezigheid van hulpverlening essentieel, schrijft hij, omdat anders de kans op escalatie juist wordt vergroot tijdens de time-out. Daarom was het belangrijk dat eerst de hulpverlening zou worden versterkt op de eilanden voor er een pilot wordt gestart. Daaraan is de afgelopen periode gewerkt.

In zijn brief aan de Kamer legt Dekker ook uit waarom er geen detentiecapaciteit komt op Sint Eustatius. Om recidive te voorkomen is detentie dicht bij huis wenselijk, omdat er dan betere begeleiding kan worden gegeven op weg naar re-integratie. De zoektocht naar een geschikte bouwlocatie voor een detentiecentrum is na tien jaar op niets uitgelopen.

Voor de enige geschikte locatie, achter het politiebureau, werd het bestemmingsplan door de regeringscommissaris niet gewijzigd na klachten van burgers. Daarom gaan gedetineerden uit Sint Eustatius en Saba voor het uitzitten van hun straf naar de gevangenis op Bonaire. Wel worden voorzieningen getroffen om resocialisatie op de Bovenwindse eilanden mogelijk te maken. Ook worden de mogelijkheden voor videobellen vanuit de gevangenis gemoderniseerd en uitgebreid.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).