Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het ziekteverzuim onder ambtenaren is 8,2 procent. ,,We kunnen dit hoge ziekteverzuim niet verantwoorden”, zegt Omaira Lares van Directie Personeelszaken. De private sector heeft een ziekteverzuim dat lager is dan 5 procent.

aruziekteverzuimLares zei dit tijdens een bijeenkomst van meer dan 200 diensthoofden, directeuren van departementen en medewerkers die belast zijn met personeelsbeleid. Het kabinet-Wever-Croes II organiseerde de bijeenkomst om over financiën te praten.
De begroting is goedgekeurd en de beleidspunten zijn bepaald. Het is nu aan de diensthoofden om het beleid uit te voeren.
Lares ziet veel uitdagingen op het gebied van personeelsbeleid. Het hoge ziekteverzuim onder ambtenaren is daar één van. ,,In de afgelopen vier maanden was het verzuim 8,2 procent en dat is te hoog. De diensthoofden moeten dit verzuim omlaag brengen.”
Directeur Derrick Werleman van Directie Financiën zei dat Aruba nog niet uit de crisis is. Het is nog niet mogelijk om terug te gaan naar het niveau van voor de pandemie. Het niveau ligt nog steeds lager.
Indra Zaandam presenteerde het Landspakket op een manier die voor alle diensthoofden duidelijk is. Er zijn procedures om te volgen en we moeten ons aan een agenda houden.
Namens Bureau Integriteit Aruba sprak Marielle Meaux. Zij vertelde over de integriteitskaart, waarin te zien is hoe integriteit binnen de overheid kan worden verbeterd. De diensthoofden moeten hun medewerkers hier meer bewust van maken.
Minister Xiomara Maduro van Financiën presenteerde het financieel kader voor 2022 en liet zien waar Aruba op dit moment staat.
Premier Evelyn Wever-Croes zei dat de regering bezig is met de begroting van 2023 die deze maand intern moet zijn afgerond. De ministerraad moet de begroting goedkeuren, het College financieel toezicht (Cft) moet naar de begroting kijken, de Raad van Advies moet er advies over geven en het parlement moet de begroting goedkeuren. Dit moet voor 1 september klaar zijn.
Als afsluiting bedankte de premier alle aanwezigen voor hun actieve deelname. ,,Dankzij alle diensthoofden houden we Aruba staande. Samen met de ambtenaren willen we Aruba uit de pandemie halen.”