Al het nieuws

Rentelasten ‘historisch ongekend hoog’; begroting 2022 aanpassen

Van onze redactie
Oranjestad - De verwachting is dat het Arubaanse toerisme dit jaar weer terugkomt op het niveau van pre-corona. Dat is goed nieuws, maar het kabinet-Wever-Croes heeft nog (erg) veel huiswerk te doen.

aruba3,,Het is noodzakelijk dat Aruba nú maatregelen treft om het aanzienlijke tekort in 2022 drastisch te beperken en in 2023 een overschot te realiseren. Dit is nodig om de overheidsschuld, die ultimo 2021 ruim 5,7 miljard florin bedroeg, terug te dringen.”
Dat zegt voorzitter Raymond Gradus van het College Aruba financieel toezicht (CAft). ,,Daarbij zijn uitgavenbeperkingen en hervormingen die het groeipotentieel van de economie verhogen essentieel. In het bijzonder zijn structurele maatregelen nodig om de personeelslasten te beperken.”
Het herstel van het toerisme op Aruba verloopt volgens de laatste inzichten sneller dan verwacht. Het toerisme bereikt volgens de laatste prognoses in 2022 al het niveau van 2019. Met dit snellere herstel van het toerisme trekt ook de economie voorspoedig aan. Dit zou volgens het CAft zijn beslag moeten krijgen in de begroting van het Land.
De ontwerpbegroting 2022 is nog niet aangeboden aan de Staten. ,,Daardoor heeft de regering nog geen mandaat om deze begroting uit te voeren”, merkt het CAft op. In deze ontwerpbegroting is een aanzienlijk tekort van 286 miljoen florin opgenomen. ,,Dit zou betekenen dat ook dit jaar de schuld van Aruba substantieel zal oplopen.”
Het tekort is bijna zo veel als alleen de rentelasten, die dit jaar 261 miljoen bedragen. ,,Dit is een historisch ongekend hoog niveau”, aldus Gradus. ,,Het is daarom van groot belang om dit jaar reeds de uitgaven te beperken.”
Om de overheidsschuld - momenteel 53.000 florin per hoofd van de Arubaanse bevolking - te laten dalen, is het noodzakelijk dat er vanaf 2023 een overschot op de begroting wordt gerealiseerd. ,,Om dit te kunnen bewerkstelligen is het in toom houden van de overheidsuitgaven onvermijdelijk.”
Zoals het terugdringen van de ambtelijke personeelslasten; die bedragen in 2022 ruim 35 procent van de totale overheidsinkomsten. Dit naar een lager niveau brengen is ‘van imminent belang’. Ook de overheidsuitgaven aan goederen en diensten dienen te worden teruggebracht. Kortom: ,,Het CAft adviseert Aruba de ontwerpbegroting zo snel mogelijk en met een aanzienlijk lager tekort aan de Staten aan te bieden.” Het CAft bracht op 17 en 18 februari een virtueel bezoek aan Aruba.

‘Te veel loonsubsidie verstrekt’
Uit de controle van de loonsubsidieregeling op Aruba over de jaren 2020 en 2021 blijkt dat bij een behoorlijk aantal bedrijven de omzetderving lager is dan was verwacht. ,,Dit betekent dat er in die jaren te veel loonsubsidie is verstrekt”, aldus het CAft. Door deze bedrijven dient 108 miljoen florin terugbetaald te worden.
Het CAft noemt het positief dat de Sociale Verzekeringsbank de controle op de loonsubsidieregeling over het jaar 2020 en 2021 nagenoeg heeft afgerond. ,,Het CAft dringt erop aan dat zo voortvarend als mogelijk tot inning wordt overgegaan, omdat anders de kans op oninbaarheid van de vorderingen toeneemt.”