Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Water- en Energiebedrijf (WEB) moet ook in 2021 het salaris van de werknemers korten met 12,5 procent. Het bedrijf heeft geen keus, omdat het een bindende voorwaarde betreft voor het verkrijgen van financiële steun uit Nederland.

F17 ARU salariskortingDat heeft de rechter geoordeeld in de zaak die de vakbonden VWI en Siwa - die ieder een groot aantal werknemers van WEB vertegenwoordigen - hebben aangespannen. De bonden waren het er niet mee eens dat WEB in 2021 de loonkorting heeft voortgezet zonder dat daarover overeenstemming met de vakbonden en de werknemers was. WEB heeft de kortingen op het salaris in het Fasefonds gestort.

De vakbonden, werknemers en WEB hadden voor de periode van mei tot eind 2020 een akkoord gesloten over een loonkorting van 12,5 procent die ten behoeve van mensen die hun baan hebben verloren in het Fasefonds werd gestort in verband met de onvoorziene financiële en economische gevolgen van de pandemie. De vraag in de door de vakbonden aangespannen procedure was of WEB niet anders kon dan deze loonkorting in 2021 voortzetten nadat Nederland bij de derde en vierde tranche liquiditeitssteun aan het land als voorwaarde heeft opgelegd dat voor de aan de overheid gelieerde bedrijven eenzelfde loonkorting moet worden toegepast als in 2020.

De vraag of het Land Aruba, dat zich samen met Utilities in de procedure aan de zijde van WEB heeft gevoegd, de voorwaarden behorende bij de derde en vierde tranche uit het landenpakket van Aruba van Nederland had moeten accepteren, kan volgens de rechter in dit kort geding niet worden beoordeeld. Het gerecht gaat uit van de geldigheid van die voorwaarden. Het gerecht heeft verder beslist dat WEB als geprivatiseerd nutsbedrijf moet worden aangemerkt als ‘een aan de overheid gelieerde instelling’ en daarom onder de genoemde voorwaarde behorend bij de derde en vierde tranche liquiditeitssteun valt. WEB is via Utilities volledig in handen van het land en vervult een belangrijke openbare taak met de drinkwater- en energievoorziening aan de bevolking van Aruba. Anders dan veel gewone bedrijven en ondernemers heeft zij als monopolist minder last van de financiële en economische gevolgen van de Covid-19-crisis. Nu volgens het gerecht de opgelegde voorwaarde ook van toepassing is op het nutsbedrijf WEB kan het bedrijf niet anders dan de loonkorting in 2021 verder toepassen.

Volgens de bijzondere maatstaven van het Arubaanse arbeidsrecht die gelden bij onvoorziene omstandigheden zoals de Covid-19-pandemie geldt volgens het gerecht dat dit er in redelijkheid toe leidt dat de arbeidsovereenkomsten met de werknemers op dit punt opnieuw tijdelijk kunnen worden gewijzigd: ,,Het belang van de werknemers weegt zwaar in deze, maar die van WEB om te blijven voldoen aan de voorwaarden zwaarder. Bij het eerdere protocol uit 2020 zijn er nadere afspraken gemaakt hoe de loonkorting van 12,5 procent kan worden uitgevoerd maar nu zijn daarover (nog) geen afspraken gemaakt. Partijen kunnen alsnog besluiten om daarover afspraken te maken.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.