Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft bij zijn advies op de eerste Uitvoeringsrapportage (UR) aangegeven, dat de kwaliteit van de UR moet worden verbeterd. Ook de verantwoordingscyclus is nog lang niet op orde.
aruba financienBij de tweede UR zijn er volgens het CAft enkele stappen gezet om de informatiewaarde te verhogen. Zo zijn er meer verklarende toelichtingen toegevoegd bij de afwijkingen van de begrotingsramingen en is het inzicht in de voortgang op de besparing van de personeelslasten vergroot. Ook is er meer informatie verstrekt over de voortgang bij de nulmetingen in het kader van de controleerbaarheid van de jaarrekening. Het voorlopige resultaat komt in de tweede UR uit op een tekort van 269 miljoen florin. ,,Dit is een toename van 266 miljoen florin ten opzichte van het tekort van 3 miljoen bij de eerste UR. Voor het gehele jaar wordt in de ontwerp-BW rekening gehouden met een tekort van 1.114 miljoen florin”, berekent het CAft. Ondanks de recente toename van het aantal Covid-19-gevallen op Aruba is het volgens het CAft aannemelijk dat het tweede kwartaal, met de lokale lockdown en sluiting van de grenzen, het kwartaal zal zijn in 2020 met het slechtste begrotingsresultaat. ,,Het resultaat voor het derde en vierde kwartaal zal naar verwachting gunstiger of minimaal gelijk zijn aan dat van het tweede kwartaal, uitgaande van het (deels) continueren van de loonsubsidieregeling, de faciliteit voor het MKB en de FASE-regeling. Op basis van deze aanname zou eind 2020 een kleiner tekort verwacht mogen worden dan nu in de ontwerp-BW is opgenomen.”

De totale schuldenstand aan het einde van het tweede kwartaal bedraagt volgens de UR 4.666 miljoen florin (117 procent van het bbp). De personeelslasten zijn in de ontwerp-BW met 31 miljoen florin naar beneden bijgesteld, wat het gevolg is van de korting van 12,5 procent die Aruba heeft doorgevoerd op de personeelslasten van overheidspersoneel. De realisatie van de personeelslasten in de tweede UR is in lijn met deze verlaging. Verder blijkt uit de UR dat er in het eerste en tweede kwartaal een aanvullende besparing van 3 miljoen florin is gerealiseerd met behulp van de instrumenten uit het Beleidsplan Verlaging Personeelslasten (BVP) zoals het beperken van de overwerkkosten. Het CAft roept Aruba op om te komen tot de vaststelling van een integraal huisvestingsbeleid en een beleid om te besparen op externe krachten en vraagt Aruba de desbetreffende besparingen op te nemen in de begroting 2021. Op het gebied van het financieel beheer is er naar het oordeel van het CAft nog steeds te weinig vooruitgang geboekt. Het CAft benadrukt evenals bij zijn advies op de eerste UR, de noodzaak om de verantwoordingscyclus op orde te brengen.

De jaarrekeningen over de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn nog niet vastgesteld. De jaarrekening 2016 en 2017 zijn in behandeling bij de Staten en het CAft doet een dringend beroep deze zo spoedig mogelijk vast te stellen. Het CAft geeft Aruba tot 1 december de tijd om de jaarrekeningen 2016 tot en met 2018 vast te stellen. Met Aruba is daarnaast de afspraak gemaakt dat over het boekjaar 2020 een accountantsverklaring wordt verkregen bij de financiële verantwoording in overeenstemming met een financieel stelsel voor bijzondere doeleinden. Het CAft verzoekt Aruba om bij de derde UR een planning op te nemen van de nog uit te voeren nulmetingen in het kader van de controleerbaarheid van de jaarrekening en daarbij aan te geven op welke wijze Aruba invulling geeft aan de aanbevelingen uit de nulmetingen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).