Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Hoewel de regering binnen de financieringsnorm voor 2019 heeft weten te blijven, worden niet alle afspraken uit het protocol van vorig jaar november nagekomen. Dat concludeert het College Aruba financieel toezicht (CAft) in haar advies op de wijziging van de begroting 2019 (BW).


caftDaags voor het kerstreces behandelden de Staten van Aruba de BW. Het verwachte financieringssaldo van het land in 2019 blijft na verwerking van de BW met -24,8 miljoen florin(-0,4 procent van het bbp) ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. Met de in de derde UR beschreven verwachte resultaten van de collectieve sector voor 2019 verwacht het CAft dat Aruba binnen de norm van het financieringssaldo blijft van -0,5 procent van het bbp. ,,De BW geeft derhalve voldoende invulling aan de tekortnorm uit het protocol”, aldus het CAft.
Aan de afspraken van de begrotingsregels uit het protocol wordt met de BW slechts gedeeltelijk voldaan. In de BW worden de personeelslasten verlaagd met 0,5 miljoen florin en daardoor komen de begrote personeelslasten in 2019 uit op 478,1 miljoen florin. Dit is exclusief de personeelslasten van het IBSCP, wat strijdig is met de eis van het CAft. Inmiddels heeft de regering besloten dat de personeelslasten van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan (IBSCP) vanaf de begroting 2020 onderdeel zullen vormen van deze norm.
Ook het gebruik van de meevallers is niet conform de afspraken met Nederland. Met de BW worden incidentele meevallers in de middelen met een omvang van 14,3 miljoen florin ingezet ter dekking van een verhoging van de lasten voor 11,3 miljoen florin en uitgaven op de kapitaaldienst voor 1,8 miljoen florin. Het CAft zegt hierover: ,,Hiermee wordt geen invulling gegeven aan de afspraken uit het protocol die stellen dat er, indien er sprake is van meevallers ten tijde van een financieringstekort, deze volledig ten gunste komen van de tekortreductie en dat er een scheiding moet worden gemaakt tussen overheidsinkomsten en overheidsuitgaven. Dit is noodzakelijk om de schuld van het land te beheersen en te verlagen.”
Het CAft heeft nog meer kritiek: ,,Voorts dient Aruba compensatieregels te hanteren binnen het uitgavenkader met als doel structurele tegenvallers structureel te compenseren en incidentele tegenvallers incidenteel te compenseren.” De regering heeft hierover aan het CAft bericht dat het toepassen van deze begrotingsregel vertraging heeft opgelopen in verband met het uitblijven van een eindafstemming met Nederland over de uitgewerkte begrotingsregels. Het CAft is van mening dat een eventuele eindafstemming van de uitwerking van de begrotingsregels met Nederland niet van invloed hoeft te zijn op het naleven van de begrotingsregels. ,,Het protocol is al op 22 november 2018 overeengekomen en de begrotingsregels zijn vanaf 2019 van toepassing.”
Het CAft adviseert om in de BW die aan de Staten wordt aangeboden aanpassingen te verwerken. Zo zou de regering de meevallers in de middelen moeten aanwenden voor tekortreductie volgens het meevallersbeleid uit het protocol. ,,Dit betekent dat de incidentele meevaller in de middelen met een omvang van 14,3 miljoen florin niet ingezet mag worden ter dekking van een verhoging van de lasten en uitgaven op de kapitaaldienst en dat elders dekking moet worden gevonden.”
Hogere uitgaven moeten volgens het CAft worden gedekt door middel van lagere kostenrealisaties of ombuigingen aan de kostenkant. De hogere uitgaven van structurele aard dienen gecompenseerd te worden door ombuigingen van structurele aard.