Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het economische beleid van de afgelopen decennia heeft de nodige negatieve financieel-economische en sociale gevolgen gehad voor de Arubaanse gemeenschap en heeft niet het landsbelang gediend.

F10 Wever Croes formateur ArubaDat schrijft de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA) in haar recente rapport over het ontbreken van duurzaamheid in het gevoerde beleid.
,,Er bestaat een duidelijke wisselwerking tussen de economische situatie van een land en de staat van de overheidsfinanciën. Enerzijds genereert economische groei de ruimte die zowel door de particuliere als de publieke sector benut kan worden. Anderzijds beïnvloedt het door de overheid gevoerde beleid de economische structuur, de economische groei en daarmee ook weer de overheidsfinanciën. Als zij dit goed doet, schept de overheid een klimaat waarin de markt haar werk kan doen. In een kleine economie die toch al kwetsbaar is voor externe schokken, is het van extra belang dat de eigen overheid niet zelf een bron van schokken vormt”, aldus SDBA.
De Commissie-Van Lennep waarschuwde al in 1996 dat de omvang van de Arubaanse schulden ernstige risico’s opleverde voor de economische ontwikkeling. SDBA: ,,Deze situatie is vooral ontstaan door een aantal elkaar versterkende factoren: onaanvaardbaar hoge financieringstekorten, veroorzaakt door onvoldoende beheerste overheidsuitgaven, tekortschietende overheidsinkomsten en het ontbreken van een deugdelijk begrotingsbeleid en -beheer. De regering moest daarom streven naar een gunstige wisselwerking tussen economie en overheidsfinanciën. Daarvoor waren belangrijke structurele hervormingen vereist.”
De opeenvolgende Arubaanse regeringen hebben de vele waarschuwingen, adviezen en aanbevelingen van commissies en instanties genegeerd. ,,Het gevolg is bekend: de Arubaanse financiën zijn volledig onbeheersbaar geworden. De schuld is de 4 miljard florin gepasseerd en bedraagt anno 2018 negentig procent van het bruto binnenlands product (bbp*). De rentebetaling in 2018 beloopt ruim 220 miljoen florin. Gezien het begrotingstekort van 150 miljoen draagt dit bij tot verdere schuldgroei. De economische groei vlakte hierdoor volledig af”, zo analyseert SDBA. ,,In onze jonge, onervaren democratie worden ‘oplossingen’ voor dit soort situaties altijd in eerste instantie gezocht in het verhogen van de overheidsinkomsten in plaats van vermindering van de (veel te hoge) overheidsuitgaven, in het bijzonder de personeelslasten. Belastingverhogingen betekenen echter een toename van de toch al hoge ‘cost-of-doing-business’ in Aruba. In combinatie met de verminderde koopkracht leidt dit tot een verlaging van het bbp. Hogere prijzen zijn dan vaak het gevolg. Dat werkt inflatie in de hand en verlaagt de werkgelegenheid. Dat leidt op haar beurt weer tot verminderde inkomsten voor de overheid. Die ziet zich voor steeds grotere problemen geplaatst met onhandelbare financiën. De gekozen weg is dus heilloos en betekent slechts uitstel van executie.”
www.deugdelijkbestuuraruba.org

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).