Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het CAft is van mening dat de verkorte concept-ontwerpbegroting 2016 slechts in beperkte mate inzicht geeft in de voornemens voor 2016. ,,De koppeling tussen het beleid en de cijfermatige meerjarenramingen is niet in voldoende mate inzichtelijk”, aldus het CAft.


Op basis van de aangeleverde cijfers is het CAft van oordeel dat nadere onderbouwing en bijstellingen noodzakelijk zijn, teneinde het financieringstekort van 2,0 procent van het bruto binnenlands product in 2016 te kunnen realiseren. ,,De voorgenomen maatregelen dienen nader onderbouwd te worden met wetsvoorstellen en cijfermatige toelichtingen.”
Gegeven de omvang en het belang van de voorgenomen consolidatiemaatregelen adviseert het CAft om een vertaalslag te maken van de maatregelen naar de begroting, opdat duidelijk wordt welke maatregelen in 2016 tot meeropbrengsten en/of besparingen zullen leiden.
Het CAft is van oordeel dat van meer behoedzame groeiramingen dient te worden uitgegaan. De verwachte ramingstijging met 6,4 procent van de inkomsten acht het CAft niet realistisch en het adviseert van een behoedzamere groei van 3,5 procent uit te gaan.,,De voorziene daling in de personeelskosten (6 miljoen florin), waarvan 4 miljoen werkgeversbijdrage, blijft sterk achter bij de in het saneringspad opgenomen daling van 90 miljoen florin”, aldus het CAft dat dan ook graag een nadere onderbouwing ontvangt van de maatregelen op het gebied van personeel en de wijze waarop deze in de begroting zijn verwerkt.
Het CAft adviseert in de begroting een voorziening op te nemen om het hoofd te kunnen bieden aan de risico’s ten aanzien van enkele noodlijdende overheidsvennootschappen en de studieleningen, welke blijken uit de Jaarrekening 2014 en het daarbij uitgebrachte rapport van de Algemene Rekenkamer van Aruba (ARA).
Ten slotte heeft het CAft gesignaleerd dat het weerstandsvermogen van Aruba nihil Is. ,,Het negatieve eigen vermogen eind 2014 bedraagt 2,4 miljard.” Het CAft adviseert om minimaal rekening te houden met een post onvoorzien van 1 procent (13 miljoen florin) ter versterking van het weerstandsvermogen en/of ter dekking van mogelijke claims en/of garanties.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.