Al het nieuws

Cft: Op korte termijn casinobelasting en ob op particuliere import invoeren

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De belasting- en premiedruk van Sint Maarten is met circa 27 procent van het bruto binnenlands product (bbp) internationaal gezien laag.

SXMCftHet Cft adviseert - opnieuw - Sint Maarten op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in te voeren.
Sint Maarten werkt reeds aan een hervorming van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen. Ook wil Sint Maarten loterijverkooppunten betrekken in de belasting- en premieheffing.
Tijdens het gesprek met minister Ardwell Irion van Financiën heeft het College financieel toezicht (Cft) benadrukt dat modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst noodzakelijk is om de compliance te verbeteren. De uitwisseling en koppeling van data(bestanden) tussen uitvoeringsorganisaties is hierbij van groot belang.
Per 1 februari is Lidewijde Ongering benoemd als voorzitter van de Colleges financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten, van Aruba en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Cft, in nieuwe samenstelling, bracht op 15 en 16 februari een bezoek aan Philipsburg en voerde gesprekken met de gouverneur, de Raad van Ministers, de minister van Financiën en de Staten van Sint Maarten. Het Cft sprak ook met het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen en de directeur van Princess Juliana International Airport.
In gesprek met minister Irion van Financiën stelde het college vast dat Sint Maarten ‘stappen voorwaarts zet’ in het verbeteren van het begrotingsproces. Maar optimaal is het zeker nog niet. Volgens de begrotingsnormen uit de Rijkswet financieel toezicht (Rft) diende de begroting 2023 voor 15 december 2022 te zijn vastgesteld. ,,Sint Maarten haalde deze deadline niet en heeft aangegeven de begroting 2023 zo snel als mogelijk bij de Staten in te dienen, zodat deze kan worden vastgesteld voor de door de Rijksministerraad (RMR) verzochte deadline van 31 maart 2023.”
Sint Maarten zette in 2022 ‘de eerste stappen’ om de tekorten bij de zorgfondsen terug te dringen. Zo is de loongrens voor de ziektekostenverzekering (zv) en ongevallenverzekering (ov) per 1 september 2022 verhoogd en startte Sint Maarten met een besparingsprogramma voor medicijnkosten.
Met de ministerraad en het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen besprak het Cft de voorgenomen hervormingen en het belang van een realistische en adequaat onderbouwde (meerjaren)begroting van de sociale fondsen. Met de introductie van een algemene ziektekostenverzekering (AZV) per 1 januari 2024 verwacht Sint Maarten de tekorten bij de zorgfondsen structureel terug te dringen.
Sint Maarten lichtte de afgelopen maanden verschillende financiële werkprocessen door en schoonde diverse (tussen)rekeningen op. In januari 2023 zijn de jaarrekeningen 2019 en 2020 vastgesteld. Hiermee is de achterstand met betrekking tot het opstellen en vaststellen van jaarrekeningen grotendeels ingelopen. De jaarrekening 2021 wordt naar verwachting op korte termijn vastgesteld.
Ook werkt de regering-Jacobs aan het verkorten van het proces tot oplevering en controle van de jaarrekeningen. Het Cft benadrukt het belang van een duurzame implementatie van de verbeteringen die uit de projecten volgen om de kwaliteit van het financieel beheer structureel te verbeteren. ,,Voldoende capaciteit hiervoor is van belang”, aldus het Cft.

‘Onderbouwing investeringen’
Het niveau van publieke investeringen van Sint Maarten is al langere tijd laag. Hierdoor laat Sint Maarten kansen onbenut om duurzame economische ontwikkeling te stimuleren. In 2022 was Sint Maarten voornemens om 15 miljoen gulden aan investeringen te financieren via de lopende inschrijving door Nederland. Doordat Sint Maarten in de vastgestelde begrotingswijziging 2022 een significant hoger tekort opnam dan door de Rijksministerraad (RMR) is toegestaan, kon het Cft niet positief adviseren bij het leningsverzoek. De regering werkt momenteel aan een adequate onderbouwing van de investeringen in de begroting 2023.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).