Al het nieuws

Sint Maarten stemt ook niet in met nieuwe voorwaarden Nederland

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Met het opnieuw opleggen van nieuwe voorwaarden door Nederland wordt er ‘onnodige politieke druk’ uitgeoefend op de kleinere landen van het Koninkrijk en kan Sint Maarten als zodanig het niet eens zijn met de gestelde voorwaarden.

SXMpolitiekDat laat de regering van Sint Maarten in een officiële reactie weten na de vergadering van de Rijksministerraad (RMR) afgelopen vrijdag waarin het besluit voor verdere liquiditeitssteun voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten werd aangehouden.
Sint Maarten had een verzoek ingediend om af te kunnen wijken van de begrotingsnormen zoals vastgelegd in artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Nederland heeft het verlenen van goedkeuring afhankelijk gesteld van de politieke goedkeuring door Sint Maarten van de Nota van Wijziging (NvW) van de Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), volgens Sint Maarten in een poging om consensus af te dwingen. ,,Daarnaast heeft de staatssecretaris uittreksels van deze wijziging opgenomen als beslispunten voor de RMR, waardoor de Staten van de verschillende landen de discussie over dit aspect van de wet niet hebben gevoerd”, aldus de regering van Sint Maarten. ,,Verder werden beslispunten opgenomen die de Nederlandse regering carte blanche zouden geven om verdere niet-gerelateerde voorwaarden te stellen aan toekomstige liquiditeitssteun. Het is duidelijk dat er onnodige politieke druk wordt uitgeoefend op de kleinere landen en als zodanig kon Sint Maarten het niet eens zijn met de gestelde voorwaarden.”
De regering merkt op dat volgens het College financieel toezicht (Cft) Sint Maarten in het eerste kwartaal van 2022 geen behoefte had aan liquiditeitssteun en dat het Cft ook positief had geadviseerd over de noodzakelijke afwijking van artikel 15 van de Rft, waardoor een begrotingstekort mogelijk is. Het land verzocht om toepassing van artikel 25 waardoor het land in tijden van een crisis het recht krijgt af te wijken van artikel 15 van dezelfde Rft, waarin de begrotingsnormen zijn vastgelegd. Dit geeft Sint Maarten wettelijk de bevoegdheid om de wet voor een goedgekeurd begrotingstekort uit te vaardigen. Dit voorstel voor de RMR zou, indien goedgekeurd, de regering hebben belemmerd om de begroting voor 2022 van Sint Maarten, waarover momenteel in de Staten wordt gedebatteerd, uit te voeren. ,,Hieruit blijkt de aanhoudende ongrondwettelijke omgang met Sint Maarten binnen het Koninkrijk door staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties, red.), aan de vooravond van de beëdiging van de langverwachte nieuwe regering.”
Het opnemen van de NvW bij de beslispunten (waarover nog geen politieke overeenstemming is bereikt om naar de parlementen te gaan) is volgens Sint Maarten een ‘flagrante minachting van het juridische traject van de consensuswet en -amendementen’. ,,Op deze manier probeert de staatssecretaris de goedkeuring van de Staten om de bevoegdheden van het Cft te vergroten, te omzeilen. Een dergelijke actie zou de regeringen binden, of de consensuswet nu wel of niet wordt goedgekeurd.”
Tot slot zijn de ‘breed geformuleerde voorwaarden’ voor toekomstige liquiditeit volgens Sint Maarten te vrijblijvend, en zou Nederland hiermee carte blanche hebben om aan alle toekomstige afspraken nieuwe voorwaarden te kunnen verbinden. ,,Deze zouden zeer verstrekkende gevolgen hebben voor de regering van Sint Maarten.”
,,Als drie landen hebben we gezamenlijk besloten dit agendapunt niet goed te keuren of af te handelen en hebben we om uitstel gevraagd om de drie landen de gelegenheid te geven de nodige politieke discussies te voeren ter voorbereiding van de volgende RMR die gepland staat op 21 januari 2022.”

‘Verdubbelen druk op zwakkere partners’
De huidige trend van de Nederlandse regering om steeds meer voorwaarden te verbinden aan liquiditeitssteun voor de eilanden, die bijna niet te accepteren zijn, getuigt volgens de regering van Sint Maarten ‘duidelijk van een poging om buitensporige druk uit te oefenen op zwakkere partners’.
,,De regering van Sint Maarten is ijverig blijven werken aan de maatregelen van het landspakket en bereikt met succes onze overeengekomen doelen. Deze informatie is bevestigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in de Uitvoeringsrapportages. We hebben ons ook ingezet voor dialoog en namen deel aan alle discussies over het Coho en de NvW op technisch niveau”, aldus de regering, die vervolgens verwijst naar het advies van de Raad van State waarin de RMR wordt afgeraden de druk op de eilanden op te voeren. ,,Het is dan ook verontrustend om de dreigementen te lezen in de persverklaring van de staatssecretaris dat de liquiditeitssteunleningen in april 2022 opeisbaar zouden worden, als Sint Maarten niet instemt met de eisen.”
De regering blijft desondanks naar eigen zeggen positief en ‘staat open voor dialoog en eerlijke onderhandelingen’. ,,We kijken uit naar de gelegenheid om met collega’s in het Koninkrijk om de tafel te zitten om de voorwaarden die zijn verbonden aan de wettelijke verplichting om de afwijking goed te keuren, en om andere onethische voorwaarden die aan deze besluiten zijn verbonden, te verwijderen. We blijven werken aan het bereiken van echte veerkracht voor onze landen. Sint Maarten blijft zich inzetten om in onderlinge samenwerking toe te werken naar het traject van de consensus-rijkswet, waarbij partijen niet onnodig onder druk worden gezet om acties uit te voeren die de bevolking van Sint Maarten mogelijk schade kunnen toebrengen. We kijken ernaar uit om dit gewijzigde agendapunt in de volgende Rijksministerraad te behandelen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.