Al het nieuws

Jacobs in nieuwe brief: betaling noodsteun moet nog vóór 21 mei

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties handelt zonder mandaat door de verleende liquiditeitssteun aan Sint Maarten op te schorten en is daardoor dus niet bevoegd eigenhandig dit besluit te nemen.

sxmjacobsDat schrijft de Sint Maartense premier Silveria Jacobs in een brief aan Knops. Hiermee reageert Jacobs op een eerder schrijven van 12 mei van de staatssecretaris waarin hij de Sint Maartense minister-president te kennen gaf de bij RMR verleende liquiditeitssteun niet uit te zullen betalen. ,,Uit uw brief blijkt dat u zonder mandaat de verleende liquiditeitssteun probeert op te schorten tot u weer het besluit kan voorleggen aan de RMR. Dit bevestigt dat u niet rechtmatig hiertoe gemachtigd was. Tevens is het ook duidelijk dat u extra voorwaarden wilt verbinden aan de reeds verleende 39 miljoen; dit ter dekking van de lasten die nu niet zijn gedekt door de gewone dienst, terwijl dit niet is besproken noch besloten in de RMR. Het feit dat u wederom de gemaakte afspraken via het trustfund verbindt aan dit landspakket terwijl het landspakket deze afspraken niet dekt, laat ik momenteel buiten beschouwing. Wat betreft de afspraken die zijn gemaakt en besloten in het besluit van de RMR, kunnen wij vaststellen dat die niet worden gehonoreerd en daarmee concluderen wij dat afspraak alweer geen afspraak is”, aldus Jacobs.
De premier wijst erop dat de voorwaarden die eerder door Nederland werden gesteld aan Sint Maarten om de verzochte steun te krijgen ‘kennelijk voldoende werden geacht door de RMR om aan Sint Maarten de verzochte steun te verstrekken’. De redenen in de brief van 12 mei van Knops op grond waarvan hij ‘vervolgens eigenhandig de reeds verzochte steun intrekt’ komen - zo stelt Jacobs - niet overeen met de voorwaarden die eerder werden genoemd. ,,Hierdoor kan derhalve worden vastgesteld dat u in strijd handelt met artikel 12, tweede lid, van het reglement van orde van de ministerraad, aangezien de reden van het onthouden van steun pas in uw schrijven van 12 mei jl. aan Sint Maarten bekend is gemaakt, de RMR hiervan niet op de hoogte is en tevens dat uw redenen om op dergelijke wijze te handelen niet raakt aan de reeds gestelde voorwaarden.”

In zijn brief van 12 mei geeft Knops aan dat hij de vijfde tranche liquiditeitssteun opnieuw zal inbrengen bij de Rijksministerraad van 21 mei. Daarmee is volgens Jacobs wederom vast komen te staan dat de staatssecretaris eenzijdig ‘dan wel zonder mandaat van de voltallige RMR geen uitvoering geeft aan het besluit van de RMR van 23 april jl. en zodoende wel degelijk handelt tegen het genomen besluit van de RMR’. ,,Duidelijk is dat u zelf tot de conclusie bent gekomen dat u niet de juiste voorgeschreven procedure van de RMR heeft gevolgd. Helemaal omdat de regering van Sint Maarten geen kans heeft gekregen om verweer te voeren tegen uw verwijten dan wel de mogelijkheid heeft gekregen deze gemotiveerd te weerleggen in de RMR.”
De Sint Maartense premier schrijft dat Sint Maarten niet voor niets een verzoek voor liquiditeitssteun heeft ingediend. ,,De gelden hadden namelijk een bestemming en wij kunnen momenteel door uw handelingen onze financiële verplichtingen niet nakomen. Gelet op het bovenstaande willen wij u verzoeken uitvoering te geven aan het genomen besluit in de RMR van 23 april jl. en over te gaan tot verstrekking van de liquiditeitssteun het liefst nog vóór 21 mei 2021.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.