Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Artikel 16 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) is helemaal niet van toepassing”, zeggen premier Silveria Jacobs en Financiënminister Ardwell Iron van Sint Maarten in koor in verband met het willen aantrekken van een obligatielening van 75 miljoen op de lokale markt, omdat er met Nederland nog altijd geen akkoord is.

SXMDaarmee vergissen zij zich, zeggen door deze krant geraadpleegde deskundigen op het terrein van de Rft.
De Sint Maartense bewindslieden reageren op het College financieel toezicht (Cft) dat heeft gesteld dat met het aantrekken van genoemde lening van 75 miljoen de regering van Sint Maarten ‘in strijd handelt met artikel 16 van de Rft’. Gewezen wordt door het Cft op ‘onder andere het criterium dat er alleen geleend mag worden voor kapitaalgoederen’.
Het kabinet-Jacobs verwerpt dit fel en emotioneel door te zeggen dat artikel 16 kapitaalsinvesteringen betreft, maar dat Sint Maarten daar nu helemaal niet om vraagt; het gaat erom de lopende uitgaven (lees: tekorten) te dekken. De bevolking moet immers eten. Door de voorwaarden voor liquiditeitssteun ‘op te leggen’, aldus de premier, ‘duwt Nederland Sint Maarten richting een bankroet’. Jacobs wijst voorts op de uitzondering die geldt met een beroep op artikel 25 Rft (‘Bijzondere omstandigheden’).
Geldleningen kunnen echter sowieso alléén voor kapitaaldienstuitgaven oftewel investeringen binnen een bepaalde norm (namelijk de zogeheten SNA-norm, wat staat voor System for National Accounts), zeggen experts. De gewone dienst (met de lopende uitgaven) moet sluitend zijn. Bij tekorten op de gewone dienst moet een land deze compenseren met of meer inkomsten en/of minder uitgaven.
De Rijksministerraad (RMR) kan op basis van artikel 25 afwijken van de normen, wat ook is gebeurd, maar niet van artikel 16. De afwijking houdt in dat een land tijdelijk tekorten mag hebben, maar die moeten later wel worden gecompenseerd. Dat is ook voor Curaçao gebeurd. ,,Minister Irion van Financiën van Sint Maarten en zijn (ambtelijke) adviseurs misinterpreteren de Rft”, aldus de kenners.
Zonder positief advies van het Cft en instemming van de RMR kan Sint Maarten noch Curaçao lokaal noch internationaal lenen. Bij internationaal lenen moet een land bovendien ook nog voldoen aan de bepalingen in de Staatsregeling en het Statuut; namelijk dat het Koninkrijk daarmee expliciet moet instemmen.
Ter toelichting: De gewone dienst is een ander woord voor uitgaven in het kader van de exploitatie. Op de gewone dienst worden de lopende baten en lasten geraamd. Dit zijn de operationele baten en lasten. De kapitaaldienst heeft betrekking op de (mutaties op de) balans en daarmee op de investeringen, financiering, reserves en voorzieningen en het weerstandsvermogen van het Land.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.