Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad/Philipsburg - Ondanks het feit dat alle betrokkenen de noodzaak onderschrijven van adequate slachtofferhulp, is er op Sint Maarten nog steeds geen Bureau Slachtofferhulp of enige structurele vorm van slachtofferhulp. De Raad voor de Rechtshandhaving luidt daarom de noodklok.

F06Geen slachtofferhulp SXMDe raad heeft sinds 2012 via meerdere rapporten - waaronder het initiële rapport ‘Slachtofferhulp in Sint Maarten’, de staat van de rechtshandhaving en inmiddels twee reviewinspecties - getracht om het belang en de urgentie van het op- en inrichten van slachtofferhulp onder de aandacht te brengen. De raad stelt ‘helaas te hebben moeten constateren dat dit na zeven jaar nog niet heeft geleid tot de oprichting van een Bureau Slachtofferhulp of enige structurele vorm van slachtofferhulp’. In zijn laatste reviewrapport constateert de raad dat van de vijftien niet opgevolgde aanbevelingen uit 2012 en 2016, er in 2019 nog steeds geen enkele volledig is opgevolgd. Vier aanbevelingen zijn deels opgevolgd en elf zijn niet opgevolgd.

De niet ter hand genomen aanbevelingen ten behoeve van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) betreffen het ontwikkelen van criteria in samenspraak met het Openbaar Ministerie (OM) inzake de informatieverstrekking aan slachtoffers in het geval van niet-vervolging en het vervolgens opnemen van deze criteria in de procesbeschrijvingen. Voor wat betreft het OM zijn de volgende aanbevelingen niet opgevolgd: de informatieverstrekking aan slachtoffers en de vastlegging daarvan in een protocol, het standaard berichten van slachtoffers in het geval van niet-vervolging en het ontwikkelen van criteria voor de berichtgeving.

Daarnaast zijn de aanbevelingen met betrekking tot het ontwikkelen van criteria voor intensieve begeleiding in zaken en het ontwikkelen van criteria in het kader van schadebemiddeling en het informeren van de politie over haar rol in dit verband niet ter hand genomen.

De aanbevelingen aan de minister van Justitie en de Stichting Justitiële Inrichtingen Sint Maarten met betrekking tot het waarborgen van de financiering van het Bureau Slachtofferhulp door middel van een reservering op de begroting en directe aansturing van het opbouwproces van het Bureau Slachtofferhulp met bijbehorende communicatie zijn ook niet opgevolgd. Verder is de aanbeveling gericht aan het ministerie over het zoeken naar mogelijkheden om te komen tot de oprichting van een schadefonds niet opgevolgd, aldus de raad.

De deels opgevolgde aanbevelingen gaan over: het bieden van hulp en steun aan slachtoffers door het laten opnemen van bepalingen in het nieuwe concept-Wetboek van Strafvordering door de minister; het beschrijven en uitvoeren van de politieprocessen door het KPSM; het opstellen van kwaliteitsnormen door het korps politie in samenspraak met het OM en opname van de opgestelde kwaliteitsnormen in hun procesbeschrijvingen.

,,Op grond van deze tweede reviewinspectie ziet de raad zich dan ook genoodzaakt de alarmbel te luiden vanwege het feit dat slachtoffers op Sint Maarten al jaren verstoken blijven van de benodigde en noodzakelijke hulp”, aldus de raad.


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).