Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - De ambtelijke personeelskosten van het Land Sint Maarten zijn voor 2019 begroot op circa 180 miljoen gulden.

ambtkostenDit terwijl de werkelijke personeelskosten gedurende de jaren 2015, 2016 en 2017 jaarlijks zo’n 155 miljoen bedroegen en in 2019 de personeelslasten naar verwachting structureel zelfs met 8,7 miljoen afnemen op basis van aan de Staten aangeboden nieuwe pensioenwetgeving.
Het College financieel toezicht (Cft) stelt dan ook vast dat de begroting voorziet in een toename van de personeelskosten met circa 22 procent die, gegeven de huidige budgettaire problematiek, ‘ongepast lijkt’ en in ieder geval in onvoldoende mate is toegelicht. ,,Het Cft adviseert Sint Maarten de begrote personeelskosten meer in lijn te brengen met de historische realisaties en nader toe te lichten”, schrijft voorzitter Raymond Gradus aan minister van Financiën, Perry Geerlings.
Het College constateert verder dat de in de tweede begrotingswijziging 2018 opgenomen verlaging van de bezoldiging van Statenleden en ministers van Sint Maarten ook voor 2019 is doorgevoerd. Het is overigens nog wel wachten op de besluitvorming daaromtrent. Ook de in de begrotingswijziging 2018 aangekondigde kostenbesparing ten aanzien van het maximeren van de kabinetskosten per ministerie is niet in de Memorie van Toelichting (MvT) terug te vinden of in de begroting te herleiden.
Al met al toont de ontwerpbegroting 2019 van het Land Sint Maarten 502 miljoen aan begrote kosten. Het structurele totaal aan lasten in zowel 2015 als 2016 bedroeg circa 455 miljoen, de totale lasten in de eerste helft 2018 bedragen ongeveer 233,5 miljoen. ,,De begroting 2019 laat derhalve een grote stijging van de lasten zien”, stelt het Cft vast.
Een aantal maatregelen die leiden tot aanvullende lasten, zoals één miljoen extra uitgaven voor de herstructurering van de Belastingdienst, zijn beschreven en tellen op tot zo’n 8 miljoen. Echter deze vallen weg tegen de met ingang van 2019 begrote verlaging van de pensioenlasten van 8,7 miljoen. ,,Overigens dient de daarvoor benodigde pensioenwetgeving nog te worden vastgesteld.” Het Cft adviseert de begrote lasten naar beneden bij te stellen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.