Eiland lijkt ‘coronadip’ nog niet te boven

Van onze correspondent
Kralendijk - De vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Sint Eustatius toont een voorlopig tekort van 2,2 miljoen dollar. Hierdoor is de begroting niet in evenwicht en wordt niet voldaan aan de Wet FinBES die dit juist voorschrijft. Dit schrijft het College Financieel Toezicht op 1 maart in haar reactie op de vierde UR 2022.

F14BES hoger begrotingstekortEerst krijgt Statia een tik op de vingers omdat de UR te laat is ingeleverd. Cft verzoekt het openbaar lichaam dan ook zich in het vervolg aan de termijn te houden. Maar er zijn ook lichtpuntjes te melden. Ondanks het voorlopige tekort voor 2022 is het College tevreden over de toelichting die erbij zat en over de wijze waarop Sint Eustatius in de UR duidelijk maakt hoe rekening is gehouden met eerdere aanbevelingen van het Cft. ,,Daarnaast worden de begrote baten en lasten en de afwijkingen ten opzichte van de begroting toereikend toegelicht. Dit vergroot het inzicht in de financiële situatie van het openbaar lichaam”, aldus Cft.

De toename van het begrotingstekort wordt enerzijds veroorzaakt door achterblijvende baten uit lokale heffingen. In de vierde UR wordt geconstateerd dat deze nog niet op het niveau van pre-coronajaar 2019 zijn, en dat het herstel langer duurt dan verwacht. Het Cft merkt op dat in de vastgestelde begroting 2023 wel een volledig herstel van de baten naar het niveau van 2019 wordt verondersteld. De baten uit lokale heffingen nemen dit jaar toe met 0,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 maar dat is volgens Cft wat te optimistisch. ,,Voor 2023 is sprake van een overschatting in de raming van de baten uit lokale heffingen. Het Cft verzoekt Sint Eustatius de raming van de baten uit lokale heffingen te herzien en dit te verwerken in de eerste ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2023.”

Naast lagere baten is er ook sprake van een tekort ten gevolge van forse lastenoverschrijdingen. Statia realiseert op alle posten, met uitzondering van de posten subsidies en bijdragen, hogere lasten dan begroot. Dit wordt deels verklaard door de onvolledigheid van de begroting 2022. Zo zijn de lasten voor de vuilnisophaaldienst en nutsvoorzieningen per abuis niet opgenomen in de begroting, zo bleek al uit de tweede UR 2022. De lastenoverschrijdingen zijn voor een belangrijk deel echter ook het resultaat van onvoldoende grip en sturing op de uitgaven gedurende het jaar. Het Cft uitte in 2022 meerdere malen zijn zorgen over de ontwikkeling van de lasten en riep het eilandbestuur op om maatregelen te treffen om de lasten te beheersen. Maar dit heeft niet tot concrete maatregelen geleid om de lasten terug te dringen, zo blijkt uit de brief van 1 maart. Tenslotte wordt gewezen op de risico’s in de meerjarenbegroting. Zo kent de rechtszaak van Eco Statia tegen het openbaar lichaam mogelijk aanzienlijke financiële implicaties, en is de situatie rondom olieterminal Global Terminal Investment (GTI) Statia nog altijd onzeker.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.