Statia zet in op duurzame ontwikkeling voor welvaart en welzijn

Van onze correspondent
Oranjestad - Sint Eustatius gaat de komende jaren inzetten op een duurzame ontwikkeling op basis van de aanwezige kwaliteiten natuur, cultuur, landschap en archeologie. Het is een ontwikkeling die kansen, welvaart en welzijn moet bieden aan de lokale gemeenschap.

F12 BES ropDit is te lezen in het geëvalueerde en geactualiseerde Strategic Development Plan (SDP). Wat dit precies betekent voor de inwoners van het eiland is vervolgens vastgelegd in het Ruimtelijk ontwikkelingsplan (ROP) waarvan de definitieve ontwerpherziening nu door het bestuurscollege (BC) is goedgekeurd. Beide plannen waren inmiddels meer dan tien jaar oud en aan herziening toe. Het ROP is sinds de vaststelling in 2010 steeds de basis geweest voor het ruimtelijk beleid op het eiland en de bouwvergunningverlening. De wet geeft aan dat steeds als de omstandigheden dat vereisen, maar tenminste eenmaal in de vijf jaren, het ontwikkelingsplan herzien moet worden. Daarnaast zijn de uitgangspunten waarop het SDP is gebaseerd op een aantal onderdelen gewijzigd. Alle reden voor de overheid voor een herziening van het ROP.

Het eilandsbestuur gaat nu uit van een bevolkingsgroei van minimaal vierhonderd inwoners tot 2032. Concreet betekent dit dat er in de komende tien jaar minimaal 260 nieuwe woningen nodig zijn. Deze kunnen volgens het ROP worden gebouwd binnen de bestaande woonbestemmingen. In nieuwe woonkernen moet tien procent van de woningen gebouwd worden voor doelgroepen zoals ouderen, jongeren en mensen met een beperking. Voor wat betreft verblijfstoerisme wordt niet langer ingezet op aantallen zoals in het SDP van 2010, maar op kwaliteit. ,,Uitgangspunt daarbij is kwalitatief toerisme met een unieke cultuur- en natuurervaring dat een bijdrage biedt aan de verhoging van het welzijn op het eiland. Massatoerisme is niet gewenst”, aldus het eilandbestuur.

Ook voor wat betreft werkgelegenheid wordt niet meer gesproken over aantallen banen maar over kwaliteit. ,,Ingezet wordt op een duurzame ontwikkeling van de sectoren toerisme, agrarisch en kennis (natuur, duurzaamheid, energie). Het ROP dient deze sectoren ruimtelijk te faciliteren en werkgelegenheid moet bijdragen aan de verhoging van het welzijn op het eiland.” Het ROP moet ruimte gaan bieden aan bedrijfsmatige activiteiten in woongebieden waarbij overlast zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Ook komt er ruimte voor bedrijventerrein en werkruimten voor kleine bedrijven. Er wordt ingezet op een duurzame versterking van de landbouwsector waardoor de kosten voor levensonderhoud moeten dalen. Er zijn volgens de overheid ongeveer tweeduizend geiten nodig voor voedselzekerheid maar het is niet gewenst deze los te laten lopen. Daarom gaan ze gehouden worden op ongeveer veertig hectare aan weidegrond bij onder andere English Quarter en Whitewall.

De ambitie van Statia is om toe te groeien naar 80 procent hernieuwbare energie. Aan de oostzijde van het eiland is nu een solarpark en in het ROP wordt gesproken over de behoefte aan een extra ruimte voor zonnevelden, al dan niet gecombineerd met andere functies. Aan de westzijde wordt gekeken naar locaties voor windenergie. In het ROP van 2010 werd zeer duidelijk gesteld dat verplaatsing van de haven destijds geen optie was. Hoe anders is het nu. ,,Verplaatsing van de haven biedt mogelijkheden om vracht en toerisme te scheiden. Dit geeft impulsen voor toerisme. Het ROP moet een eventuele verplaatsing mogelijk maken”, aldus de overheid. Ook wordt er gesproken over een mogelijke uitbreiding van het luchthaventerrein voor het parkeren of tanken van vliegtuigen.

Bescherming van de natuur stond en staat hoog op de agenda. Er moet extra aandacht zijn voor het voorkomen van erosie bij nieuwbouwplannen, met name op hellingen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet daarnaast rekening worden gehouden met aanwezige waarden. Dit betekent dat er gebouwd moet worden in harmonie met de natuur of erfgoed. Tenslotte moet er tegemoet worden gekomen aan de concrete wens voor nieuwe voorzieningen. Deze dragen volgens de overheid bij aan de vergroting van het welzijn. Gedacht wordt onder andere aan een cottage ball park, cricket, een race track, een theater en wandelpaden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.