Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en gedeputeerde Bruce Zagers hebben het nieuwe Saba Package Agreement voor de jaren 2023-2027 ondertekend.

BES positiefDeze overeenkomst bevat de prioriteiten, doelen en resultaten die door beide partijen gezamenlijk zijn geformuleerd en worden nagestreefd.
Het pakket moet ervoor te zorgen dat de inwoners van Saba een positieve verandering in hun leven merken. Er zijn afspraken gemaakt over vier speerpunten: de ontwikkeling van het welzijn van de gemeenschap; economische en ruimtelijke ontwikkeling; klimaat, natuur en duurzaamheid en goed bestuur. Samen hebben partijen zich gecommitteerd aan een ‘hands-on mentaliteit’ bij het oplossen van problemen en knelpunten die de realisatie van deze doelen in de weg staan.
Het Saba-pakket legt de nadruk op goed bestuur en de uitvoeringskracht en organisatiecapaciteit van het Openbaar Lichaam Saba (OLS). Dit is volgens de ondertekenaars nodig om ervoor te zorgen dat het ‘een robuust en duurzaam overheidsapparaat wordt, dat in staat is diensten te verlenen aan al zijn burgers en te voldoen aan zijn wettelijke taken’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de capaciteit en daarmee de uitvoeringskracht van Saba.
Om een betere kwaliteit van leven te bewerkstelligen en de levensstandaard op Saba te verhogen zal er een Community Development Plan ontwikkeld worden om de veelzijdige uitdagingen van de gemeenschap aan te pakken. Een belangrijke stap in de richting van een geïntegreerde aanpak is de oprichting en implementatie van een centraal punt voor dienstverlening. Dit zal naar verwachting de bureaucratie verminderen en de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening verbeteren. Verder worden afspraken gemaakt om medicijnmisbruik en bijbehorende gezondheidsrisico’s terug te dringen. Ook zijn er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de toezeggingen die zijn gedaan in verband met de excuses voor het slavernijverleden worden opgevolgd.
Om tot duurzame economische ontwikkeling te komen, zullen het kabinet en OLS werken aan het diversifiëren van de economie en het verbeteren van het verdienvermogen van Saba op de lange termijn. Dit moet de economie van het eiland weerbaarder maken tegen schokken van buitenaf. Belangrijke elementen in die samenwerking zijn: het ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch plan voor economische ontwikkeling, het verbeteren van de toegang tot financiering, het wegnemen van knelpunten voor economische ontwikkeling, het bevorderen van ondernemerschap en het ondersteunen van bedrijven. Verder zal er een onderzoek worden uitgevoerd naar de kosten van het zakendoen. Ook zijn er afspraken gemaakt over digitalisering van organisaties en diensten als manier om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In lijn met het advies van de commissie-Thodé over de verbetering van de levensstandaard en de bestrijding van armoede, werd een aanvullende intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling en bouw van 50 betaalbare en sociale woningen.
Het OLS en verschillende ministeries committeren zich aan het opstellen van een klimaatplan voor Saba met als grootste doelstelling het aandeel hernieuwbare energie van Saba te verhogen van 40 procent naar ongeveer 89 procent door de implementatie van een uitgebreide energie-infrastructuur met bijvoorbeeld zonnepanelen. Het versterken van de bestuurlijke en uitvoerende macht van het eiland zal onder meer gebeuren door te investeren in de jongere generatie van Saba door mogelijkheden te bieden voor loopbaanverkenning binnen het OLS, met name in de vorm van (zomer)stages.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.