Al het nieuws

Scholen bagatelliseren het probleem en zeggen het in de hand te hebben

Van onze correspondent
The Bottom - Om de ‘pestsituatie’ op Saba beter te begrijpen heeft de afdeling Community Development Department in samenwerking met externe partners een vragenlijst samengesteld over pesten.

pestgedragDe bevolking wordt gevraagd de lijst in te vullen zodat de overheid de handvatten krijgt om het probleem van het pesten op het eiland te stoppen en nieuw pestgedrag te voorkomen.
Toen Mildred Rijhiner in september 2021 begon als coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling op Saba werd ze al heel gauw geconfronteerd met klachten vanuit de samenleving over pestgedrag binnen de scholen. Gedrag dat al veel langer voorkwam, maar waarover niet of nauwelijks werd gesproken. ,,Het begon als een klein vuurtje, een leerling was al enige tijd niet op school omdat ze werd gepest. Vanuit de afdeling zijn toen verschillende meetings gehouden om erachter te komen wat er werkelijk speelde”, aldus Rijhiner. Ook vanuit het Safety Netwerk werd er tijdens de reguliere meetings veel aandacht geschonken aan dit probleem en uiteindelijk zijn er zowel gezamenlijk als individueel gesprekken gevoerd met ouders, de scholen en de overige stakeholders.
In februari 2022 leek de zaak te gaan escaleren. Ouders, scholen en overige stakeholders dreigden tegenover elkaar te gaan staan. Het bovengenoemde geval heeft volgens Rijhiner veel gevoelens van ontevredenheid naar boven gehaald met betrekking tot de aanpak van pestgedrag op Saba. ,,Mensen waren de mening toegedaan dat het veel voorkwam maar niet aan het licht kwam en dus ook niet aangepakt werd.” Het probleem werd volgens haar groter omdat de scholen zich op het standpunt stelden dat zij de situatie onder controle hadden. ,,Het is helemaal niet zo erg, mensen overdrijven en ze hadden genoeg preventiemaatregelen in huis”, zo meenden ze. Volgens de scholen werd pestgedrag op school wel aangepakt, maar thuis niet of in onvoldoende mate. Naar hun mening werd in sommige gevallen pestgedrag zelfs aangewakkerd. Deze mening werd echter niet door iedereen gedeeld.
Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) stond hier volgens Rijhiner tussenin. ,,Wie er gelijk had maakte voor ons niet uit. Belangrijk was dat het probleem moest worden aangepakt. We gingen op zoek naar een oplossing voor de hele gemeenschap en we realiseerden ons dat we geen pasklaar antwoord hadden en dat dit probleem niet met één activiteit zou verdwijnen.” De eerste stap was het organiseren van een ‘Anti bullying week’ in mei 2022, met als doel het probleem laagdrempelig bespreekbaar te maken en bewustzijn te creëren. Dit stuitte op veel weerstand, maar uiteindelijk is de week volgens Rijhiner goed verlopen. Zowel op de Sacred Heartschool als op de naschoolse opvang zijn van 15 tot en met 20 mei verschillende activiteiten georganiseerd. In aansluiting hierop zijn meer dan vijftig mensen op Saba getraind om het vervolgtraject op te zetten. ,,De training werd gegeven door iemand van Aruba waar ze in het verleden ook problemen hadden met pestgedrag. Duidelijk was dat er eerst een nulmeting gedaan moest worden om vast te stellen waar we op dit moment staan, zodat straks het resultaat van het traject kan worden gemeten. Nu het wat rustiger is zetten we de vragenlijst in als nulmeting.”
Omdat de benodigde data op dit moment nog ontbreekt kan Rijhiner niet precies aangeven hoe groot het probleem is. Maar dat het verder gaat dan alleen de scholen, dát weet ze wel. ,,Saba is een kleine samenleving, dus heel het netwerk inclusief beide scholen raakt dan betrokken bij dit probleem”, aldus Rijhiner die het weliswaar ‘een groot probleem’ noemt maar het tegelijkertijd iets nuanceert. ,, Aan de andere kant moet ik ook toegeven dat het onderscheid tussen pesten en plagen ook benadrukt moet worden.” Op de vraag wat de achterliggende oorzaak is van het probleem geeft ze voorzichtig antwoord. ,,De geslotenheid van de samenleving en verschil in opvoedingsstijlen. Een veelvoorkomende klacht is dat ouders veel schreeuwen tegen hun kinderen en of fysieke correctiemethoden gebruiken. Dit zou een onderliggende oorzaak kunnen zijn.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.