Al het nieuws

Jaarrekening met goedkeurende verklaring accountant

Van onze correspondent
The Bottom - De eilandsraad van Saba heeft op woensdag 10 augustus unaniem de jaarrekening over het begrotingsjaar 2021 vastgesteld. De jaarrekening 2021 laat een positief saldo zien van 1.333.350 dollar en kan opnieuw rekenen op een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

SabaresultaatGedeputeerde Bruce Zagers toonde zich verheugd. ,,Deze prestaties betekenen dat een sterk financieel beheer een van de fundamentele bestuursprincipes van deze administratie blijft”, aldus Zagers. ,,Voor zover ik weet, is Saba het enige eiland in Caribisch Nederland (CN) dat dergelijke controleresultaten heeft behaald.”
Zowel in 2020 als in 2021 had het openbaar lichaam een positief saldo van rond de miljoen dollar. Maar deze waren direct gekoppeld aan de bedragen die tijdens de Covid-19-pandemie aan incidentele financiering van de Nederlandse overheid zijn ontvangen. In het laatste ‘normale’ jaar 2019, sloot het openbaar lichaam af met een aanzienlijk tekort. ,,Dit laat niet zien hoe kwetsbaar onze financiële positie de afgelopen jaren is geweest, maar het bewijst ook dat het, door met een ‘skeletbegroting’ te werken, moeilijk is om binnen de budgettaire grenzen te blijven, zelfs wanneer een zeer conservatieve uitgavenbenadering wordt gevolgd. Zonder de extra incidentele middelen mag er gerust van worden uitgegaan dat 2021 met een negatief saldo zou zijn geëindigd”, aldus Zagers. Een skeletbegroting bevat weinig vulling om ‘het geraamte’ bij elkaar te houden. Op papier klopt het, maar er is geen enkele financiële speelruimte.
Ondanks het positieve saldo bood de begroting weinig flexibiliteit en mogelijkheden voor de overheid om haar activiteiten te vergroten of om betere dienstverlening mogelijk te maken. Zagers merkte op dat het openbaar lichaam voor het in evenwicht brengen van de begroting 2021 speciale toestemming nodig had van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om ruim zeshonderdduizend dollar uit de algemene reserve vrij te maken. ,,Net als in voorgaande jaren opereerde het Openbaar Lichaam Saba (OLS) in 2021 met een skeletbegroting, die op papier in evenwicht was, maar verre van realistisch. Alleen dankzij niet-structurele financiering en een zeer conservatief uitgavenbeleid was het mogelijk om veel van de genoemde resultaten te leveren”, aldus Zagers. ,,Het gebruik van incidentele middelen om structurele taken te financieren is de norm geworden voor dit bestuur.”
Met de ondertekening van het Sabapakket 2.0 in juni van dit jaar krijgt het openbaar lichaam structureel ruim vier miljoen euro extra vrije uitkering uit Nederland, een stijging van bijna vijftig procent. Het duurde echter erg lang voordat Den Haag akkoord ging met de verhoging. ,,Zonder de goede relaties die door het bestuurscollege zijn opgebouwd, een sterke, consistente en stabiele lokale overheid en het vermogen om ervoor te zorgen dat een sterk financieel beheer een kernprincipe bleef, zelfs tijdens de moeilijkste regeringsperioden, zou dit bedrag aanzienlijk lager zijn geweest”, aldus Zagers. Een belangrijke ontwikkeling die mogelijk was door de verhoogde vrije uitkering, is de subsidie die is verstrekt aan de Saba Electric Company (SEC) en die ervoor zorgt dat de elektriciteitsrekening slechts met tien procent is gestegen in plaats van de verwachte bijna dertig procent.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).