Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Het College financieel toezicht (Cft) geeft een negatief advies op het voorstel van het Openbaar Lichaam Saba (OLS) om het tekort van 1 miljoen dollar in de ontwerpbegroting (OB) 2020 te dekken door middel van een onttrekking aan de algemene reserve.

besreserveHet Cft adviseert het Bestuurscollege op korte termijn met Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tot een structurele oplossing voor de begrotingstekorten te komen en tegelijkertijd binnen het openbaar lichaam naar oplossingsmogelijkheden te kijken. Dit is te lezen in het advies van het Cft van 25 oktober op de OB 2020.
Het OLS diende op 11 oktober voor de tweede keer op rij een zogenoemde skeletbegroting in bij Cft vanwege het ontbreken van structurele financiering om de operationele kosten van de lokale overheid te dekken. Dit is een begroting met te weinig vulling om het ‘geraamte’ bij elkaar te houden. Gedeputeerde van Financiën Bruce Zagers gaf bij het indienen van de OB zelf al aan dat dit de liquiditeitspositie van het openbaar lichaam verder zal verzwakken en dat het een enorme druk legt op het vermogen van de overheid om op een verantwoorde manier te functioneren. De Eilandsraad en het Bestuurscollege (BC) van Saba hebben meerdere malen aangegeven dat het met de hoogte van de huidige vrije uitkering die in het verleden met de Nederlandse overheid is afgesproken, de wettelijke taken niet goed kan uitvoeren. ,,Bijzondere uitkeringen voor projecten met structurele kosten hebben een negatieve invloed gehad op de financiële positie van de overheid en op de begroting”, aldus Zagers eerder deze maand. Het Cft is het op het eerste gezicht met hem eens. ,,Er is onvoldoende rekening is gehouden met de dekking van de structurele lasten die voortkomen uit de investeringen die zijn gefinancierd met bijzondere uitkeringen verstrekt door het Rijk. Bovendien zorgen de bijzondere uitkeringen voor een grotere administratieve last, wat leidt tot een toename in de personeelslasten”, aldus Cft. Maar het college kijkt bij zijn advies naar de regels. ,,De meerjarenbegroting 2023-2025 toont dat de tekorten structureel zijn, waar de inzet van de algemene reserves zich nadrukkelijk niet voor leent. Het is van belang dat er een blijvende oplossing komt voor de meerjarige tekorten op de begroting”, aldus het college in zijn advies. Het Cft stelt verder vast dat het OLS geen goed zicht heeft op de financiële risico’s. ,, De huidige berekening van het weerstandsvermogen voldoet niet. Hierdoor heeft Saba momenteel geen goed beeld van welke financiële risico’s het loopt en of het deze risico’s financieel kan opvangen. Het Cft adviseert u om in de vast te stellen begroting een hernieuwde berekening van het weerstandsvermogen op te nemen.”
De OB bevat verder geen beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid en geen aanduiding van de lokale lastendruk. Het Cft adviseert om beide punten alsnog op te nemen. Ook overzicht van de voorgenomen investeringen voor de jaren 2023 tot 2025 ontbreekt waardoor de OB volgens Cft niet voldoet aan de wettelijke eisen.
Tot slot vraagt het college aandacht voor het noodzakelijk onderhoud aan publieke voorzieningen. Dit wordt volgens het college op een minimaal niveau uitgevoerd. Het openbaar lichaam is al langere tijd in gesprek met BZK om te komen tot een oplossing hoe de begroting van Saba hierin kan voorzien. Hierover zijn ook afspraken gemaakt in het in 2019 overeengekomen ‘Saba Package’ maar concrete oplossingen zijn tot op heden uitgebleven. Het Cft blijft het belang hiervan benadrukken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).