Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Het College financieel toezicht (Cft) constateert dat het openbaar lichaam Saba de eerste drie uitvoeringsrapportages (UR) over 2020 en de op basis daarvan opgestelde begrotingswijzigingen (BW), niet tijdig heeft ingediend.

sabaNaast vertragingen veroorzaakt door de coronacrisis zijn technische problemen en capaciteitsproblemen volgens het Bestuurscollege (BC) oorzaak voor het niet tijdig kunnen afronden van deze rapportages.
Cft stelt in zijn brief van 14 december vast dat de UR tot en met het derde kwartaal 14,8 miljoen dollar aan baten en 13,5 miljoen aan lasten laat zien. Daarmee is er een positief saldo van 1,3 miljoen dollar. Omdat in de UR wordt uitgegaan van een tekort van circa 1,3 miljoen in het vierde kwartaal resulteert dit in een sluitende begroting over geheel 2020. ,,Echter, in het nog uit te brengen advies bij de derde BW verwacht het Cft een overschot van minimaal 0,4 miljoen in het jaar 2020”, aldus het college.

De gerealiseerde reguliere baten (inkomsten) tot en met het derde kwartaal bestaan uit de vrije uitkering van circa 8,2 miljoen dollar, overige overdrachten uit Nederland van 0,9 miljoen en de eilandelijke baten van ongeveer 0,7 miljoen. Door de coronacrisis blijken de eilandelijke baten tegen te vallen. Daarom is de verwachting voor geheel 2020 bijgesteld van 1,1 miljoen naar ongeveer 0,85 miljoen dollar. Het Cft is van mening dat er op sommige punten te weinig onderbouwing is van de aangeleverde cijfers en adviseert het BC om een adequate onderbouwing in de vierde UR.
Uit de toelichting bij de derde UR blijkt dat Saba tot en met het derde kwartaal gewerkt heeft aan de reorganisatie van de afdeling Financiën. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het vierde kwartaal van 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het financieel beheer en het versterken van de uitvoeringskracht van het ambtelijk apparaat. Het Cft zegt ervan uit te gaan dat met de uitvoering van de verbeteracties de begrotings- en verantwoordingsstukken conform de Wet FinBES vanaf de vierde UR over 2020 weer tijdig bij het Cft zullen worden ingediend.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.