Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Saba heeft als eerste van de drie Openbare Lichamen een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2014 ontvangen. Age Bakker, voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) noemt dat een prestatie van formaat. Het beeld van het Cft dat de afgelopen jaren het financieel beheer sterk is verbeterd, wordt hiermee bevestigd. Het is nu zaak dat het openbaar lichaam de ingeslagen weg blijft volgen en het financieel beheer op orde houdt.
Het Cft heeft op 18 maart gesproken met gezaghebber Johnson en de Eilandsraad van Saba. Niet alleen is gesproken over de jaarrekening 2014 en de begrotingen 2015 en 2016, ook is de algemene economische situatie van Saba uitvoerig aan bod gekomen.
Er wordt gedurende 2016 behoorlijk geïnvesteerd op Saba, mede doordat de financiële middelen hiervoor door de ministeries in Nederland beschikbaar worden gesteld. De Eilandsraad heeft daarnaast aangegeven meer ruimte te willen creëren om ook de eigen beleidswensen uit te kunnen voeren om de sociale en economische structuur van Saba te versterken. Saba kent volgens het Cft al een aantal jaren een stabiele begrotingsuitvoering. Daarnaast zijn ook de nodige verbeteringen op het gebied van financieel beheer doorgevoerd. Hierdoor is Saba erin geslaagd om een goedkeurende accountantsverklaring te ontvangen bij de jaarrekening 2014.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mede op basis van de vertrouwenwekkende begrotingsuitvoering besloten om ruim zes honderd duizend dollar beschikbaar te stellen aan het Openbaar Lichaam om de liquiditeitspositie structureel te verbeteren. De begroting van Saba biedt naar mening van de Eilandsraad te weinig ruimte voor beleidskeuzes. De personele lasten en de verplichte taken die onder verantwoordelijkheid vallen van het Openbaar Lichaam leggen grotendeels beslag op de beschikbare ruimte op de begroting. Saba is hierover in gesprek getreden met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te bezien in hoeverre middelen efficiënter ingezet kunnen worden.
Ook vinden momenteel gesprekken plaats met Nederland over de follow up van het rapport van de Commissie Spies en het referentieonderzoek van onderzoeksbureau Ideeversa naar het voorzieningenniveau van de Openbare Lichamen. Hoewel slechts beperkte ruimte kan worden ingezet voor eigen beleid, zijn de investeringen op Saba fors toegenomen door beschikbaarstelling van bijzondere uitkeringen en renteloze leningen. Zo zal in 2016 onder andere geïnvesteerd worden in onderhoud van de weg naar de haven en zal ook worden aangevangen met het aanleggen van een Solar Park.
Deze investeringen hebben een positief effect op de infrastructuur van het Openbaar Lichaam en scheppen tevens voorwaarden voor een sterkere economische activiteit op Saba.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.