Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - Er zijn 31 actiepunten opgesteld die Sint Eustatius op orde moeten helpen. Deze actiepunten zijn in een  Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Het PvA is gericht op het op orde en onder controle krijgen van de bestuurlijke en financiële problematiek. Daarvoor moet het bestuur worden versterkt, zoals dat in de code voor good governance is vastgelegd, moet de bedrijfsvoering van Sint Eustatius worden verbeterd en moeten de financiële situatie en de financieelbeheersystemen onder controle worden gekregen.
In het PvA: ,,Het niveau van de te nemen maatregelen moet leiden tot een efficiënte en doelmatige overheid. Een overheid die betrouwbaar en transparant is en die haar dienstverlening op orde heeft. Inwoners maar zeker ook de ambtenaren van Sint Eustatius moeten trots kunnen zijn op hun overheid en tevreden over de dienstverlening. Ambtenaren moeten zich gewaardeerd voelen.”
In het plan wordt wel gewaarschuwd voor de kleine schaal van het eiland. ,,Sociale netwerken en sociale controle beïnvloeden het dagelijks leven; politiek en maatschappij zijn nauw met elkaar verweven. Dit vereist een zorgvuldige benadering, waarbij respect voor de belangen van alle partijen, de verschillende bevolkingsgroepen en de culturele bagage belangrijk is.”
Volgens het PvA, dat tot stand is gekomen onder leiding van Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella, is het onvermijdelijk dat er frictie zal komen bij het invoeren van de actiepunten uit het PvA. ,,Het implementeren van de Nederlandse staatskundige structuur, het van toepassing verklaren van een groot deel van op Europees Nederland gerichte wet- en regelgeving vraagt een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van beide zijden. Dat dit soms tot frictie leidt, is onvermijdelijk.”
De uitwerking van het PvA moet leiden tot een door alle partijen geaccepteerde vorm van good governance. ,,De implementatie van het PvA zal stapsgewijs plaatsvinden en zal ongetwijfeld nog aanleiding geven tot discussie en dialoog, maar is uiteindelijk gericht op ‘samen de schouders eronder’ in het belang van het beleid en zijn inwoners.
Op 10 juni heeft minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Bestuurscollege van het openbaar lichaam onder verscherpt bestuurlijk toezicht gesteld en een aanwijzing gegeven. Daarna heeft hij de Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella de opdracht gegeven om een stuurgroep op te richten en een Plan van Aanpak op te stellen om de problemen op het eiland onder controle te krijgen.
In de stuurgroep zitten de Rijksvertegenwoordiger, de gezaghebber, de gedeputeerden en de eilandsecretaris. Het Bestuurscollege heeft op 17 juni tegen de onderverscherpttoezichtstelling bezwaar aangetekend. De twee gedeputeerden hebben juist om die reden dan ook geen enkele inbreng geleverd voor het PvA, zo valt uit het plan op te maken. 
Tijdens de drie vergaderdata 29 juni, 9 juli en 24 augustus waren zij afwezig. ,,De gedeputeerden hebben hier kansen laten liggen om reeds geconstateerde en erkende knelpunten concreet van een oplossingsrichting te voorzien mede in relatie tot de afgekondigde verplichtingenstop. Tevens hebben ze gelegenheid gemist om hun directe invloed op de inhoudelijke bouwstenen voor het PvA uit te oefenen”, zo staat in het PvA. De twee gedeputeerden hebben aangegeven niet van plan zijn om hun medewerking te verlenen zolang de bezwaarprocedure niet is afgerond.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.