In de nieuwe bestuurlijke organisatie voor het land Curaçao is onder het ministerie van Algemene Zaken een aparte nieuwe dienst opgenomen die belast zal zijn met natievorming en de behartiging van constitutionele zaken en koninkrijksrelaties. Het is welhaast griezelig om te bedenken dat de vorming van de nieuwe staat Curaçao in handen ligt van een coalitie die racisme, discriminatie en intolerantie propageert.
Dat de heer Wiels zich niet stoort aan het gezeur van gewone burgers zoals ik en andere personen die hun walging hebben geuit over de uitspraken van Jules Eisden en René Rosalia, kan ik mij voorstellen. Maar indien zelfs de krasse afwijzende bewoordingen van onze procureur-generaal en president van het Hof van Justitie niet tot nadenken stemt en hij op een onverzettelijke, intolerante wijze blijft volharden in de zijn heftige antipathieën tegen al hetgeen in zijn visie niet past in ons cultureel erfgoed, dan moeten wij beginnen ons ongerust te maken.
In zijn betoog haalt hij voorbeelden aan die erop zouden moeten wijzen dat discriminatie en racisme al reeds lang hoogtij vieren en dat al diegenen die het gedachtegoed van de heer Rosalia bekritiseren zich daarom dus schuldig maken aan hypocrisie. Of de argumenten die hij aanhaalt terecht zijn of niet, eigen deviant gedrag kan men nimmer goed praten door te wijzen op deviant gedrag van anderen. Het feit dat anderen zich mogelijkerwijs zouden schuldig maken aan racistisch of discriminatoir gedrag verschaft de leiding van een staat niet een vrijbrief om de gebrandmerkte ‘boosdoeners’ in de gemeenschap met dezelfde munt terug te betalen. In plaats van in staatsrechtelijke deugdzaamheid verlichtend en overstijgend te werk te gaan wordt met dwaze toorn een ordinaire strafexpeditie afgeschilderd tegen al hetgeen dat de heren in cultureel opzicht niet zint. Een schandelijk vertoon van machtsmisbruik.
Dat voorbeeld over de sluiting op religieuze feestdagen tekent de intolerantie van deze heren ten voeten uit. Als binnen het toelaatbare van de algemeen geldende winkelsluitingswet Hindoestanen of moslims hun winkels open willen houden op Rooms Katholieke feestdagen, dan vergt de godsdienstige tolerantie dat zulks moet kunnen, tenslotte worden Rooms Katholieken ook niet gedwongen om tijdens de ramadan te vasten. Wat is de volgende stap heren, tempels en moskeeën verbieden?
Tot slot wil ik nog opmerken dat de coalitiepartijen MAN en MFK mede-verantwoordelijkheid dragen voor deze donkere opstart voor het nieuwe land Curaçao zolang zij zonder duidelijke stellingname tegen de verwerpelijke standpunten van PS-representanten deel blijven uitmaken van de coalitie. De democratische vrijheid binnen een collectief gaat niet zover dat zij die daar deel van uitmaken, zich gemakshalve kunnen distantiëren van dermate principiële standpunten geuit door coalitiegenoten. Ook in de nieuwe staatsregeling is het uitgangspunt van de homogeniteit van het regeringscollege neergelegd (art. 33 lid 4). Als de standpunten zoals recent geuit door de heer Schotte, lijnrecht tegenover die van Pueblo Soberano staan maar deze coalitie desalniettemin in stand wordt gehouden doet dat ernstige afbreuk aan de geloofwaardigheid van dit samenwerkingsverband. De gevolgen zullen dan ook niet uitblijven.

George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).