Het is geen goede zaak indien het Openbaar Ministerie meent te kunnen volstaan met een droge kennisgeving dat er inmiddels een betalingsregeling met Gerrit Schotte is overeengekomen en dat zolang hij aan die regeling blijft voldoen er niet zal worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis.
Schotte is een schobbejak die vanaf zijn jonge jaren al manipulerend, bedriegend en stelend zich tot de opperste machtpositie, die van premier van het land, heeft weten op te werken en daarbij het land op stelten heeft weten te zetten door op de meest oneigenlijke manieren misbruik te maken van zijn premierschap. Hierdoor heeft hij het land heel veel schade berokkend, zowel op bestuurlijk gebied alsook voor aanzienlijke imago-schade voor het land en schade aan onze staatsveiligheid.
De maatschappelijke en bestuurlijke onrust en destructie die hij heeft veroorzaakt, maakt Schotte tot een ‘person of interest’. Hij is niet de eerste de beste crimineel, het Openbaar Ministerie kan zich daarom niet verschuilen achter de gebruikelijke normen, regels en/of gedragscodes die voor ‘gewone’ veroordeelden gelden ten aanzien van de openbaarmaking van de justitiële afrekening met hen; daar is in het geval van Schotte de maatschappelijke verontwaardiging te breed en te heftig voor.
De mate waarin openbaarheid kan worden gegeven over gesloten betalingsregelingen met (ex-)criminelen mag wel degelijk worden opgeschaald indien de krenking die de dader veroorzaakt, heeft geleid heeft tot brede publieke toorn en onrust. Iedereen in de gemeenschap heeft het wel over de onverklaarbare, zeer toegeeflijke houding die het OM ten opzichte van Schotte tentoonspreidt. Dat voedt de breed heersende maatschappelijke verontwaardiging des te meer, omdat niemand begrijpt waar die voorkeurbehandeling op zou kunnen berusten.
Schotte heeft zijn politieke macht op vreselijke wijze misbruikt en het volk vraagt, eist terecht genoegdoening. De legitimatie van strafrecht is gebaseerd op twee pijlers: preventie en vergelding. Wat dat laatste betreft komt de maatschappij er maar zeer bekaaid van af, het lijkt alsof het OM meer gericht is op de leedbeperking van Schotte dan op het verstrekken van maatschappelijke genoegdoening. Het OM kan niet wegkomen met een simpele verklaring dat met hem een regeling getroffen is; de gemeenschap hoeft daar geen genoegen mee te nemen.
Daarnaast moet gewezen worden op een ander verontrustend aspect. De schroomvallige en niet transparante wijze waarop het OM met deze zaak van vervangende hechtenis omgaat, doet sterke signalen uitgaan van een mate van beduchtheid voor het huidige MFK-regime. Immers de positie van premier, die van minister van Justitie en die van minister van Financiën worden alle door MFK-exponenten bekleed. Daarnaast is de MFK thans de grootste partij in de Staten. De milde (welhaast gemoedelijke) aanpak van Schotte werpt vraagtekens op over de mate waarin Schotte, als medeoprichter van de partij, nog steeds de grootste machtsfactor vertegenwoordigt in de MFK-partij en dus in staat is om het geheel naar zijn hand te zetten.
Mocht het spel achter de schermen langs die gevoelige politieke weg zijn gespeeld en het OM niet bereid was om de politieke druk te trotseren, dan zijn wij wel in de aap gelogeerd. Want dan gaat het niet alleen maar om klassenjustitie, maar ook om een veel verder reikend kwaad: namelijk regelrechte beïnvloeding van de rechtelijke macht (waar het OM onderdeel van is) door een politieke partij die bovendien aangestuurd wordt door een topcrimineel.
De vraag is dan wat Schotte allemaal nog méér aanstuurt. Indien criminele elementen onze uitvoerende macht geïnfiltreerd zouden hebben is zulks al erg genoeg. Indien nu ook de rechterlijke macht uit die hoek zou blijken beïnvloed te kunnen worden, dan is dat een zeer beangstigde gedachte. Ik kan alleen maar hopen dat het niet het geval is. Er zijn rechtsgeleerden die stellen dat elke samenleving de criminelen krijgt die het verdient. Door Schotte in de watten te leggen, helpt het OM mee aan het creëren van een crimineel monster dat zich onaantastbaar waant en welke om die reden onze gemeenschap nog lang zal teisteren.

George Lichtveld, Curaçao

ADletters logo

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.