Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Landsverordening kiesreglement is aangepast met een ingevoegd artikel dat luidt: ,,Het is de kiezer verboden het stemhokje te betreden met een fototoestel, telefoon of welk ander voorwerp, waarmee fotografische portretten van het stembiljet kunnen worden gemaakt.” Als straf wacht de overtreder een maand hechtenis of een geldboete.
In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt uitgelegd: ,,Hoewel het kopen van stemmen strafbaar is, doen partijen, al dan niet publiekelijk, beloftes aan de kiezers tijdens verkiezingsperiodes. Beloftes waarbij een geldbedrag wordt beloofd indien de gewenste stem wordt uitgebracht. Ook zijn er aanwijzingen dat niet alleen middels belofte, maar door het daadwerkelijk overhandigen van een geldbedrag (gift) stemmen mogelijk worden gekocht. Tevens bestaat het vermoeden dat echtgenoten of partners elkaar dwingen, onder al dan niet subtiele bedreiging, om een stem op een bepaalde partij uit te brengen. De regering erkent dat verkiezingen een hoog beladen onderdeel vormen van een democratie. Een betrokken bevolking participeert actief en met overtuiging aan het proces. Dit is alleen toe te juichen. Er is echter wel een taak voor de overheid om de bevolking te beschermen en te behoeden tegen excessen. Mede rekening houdende met de technologische ontwikkelingen binnen onze samenleving, is het wenselijk om naast de eerdergenoemde algemene bepalingen concrete stappen in het stemproces in te bouwen, teneinde het recht op vrije en geheime verkiezingen te waarborgen.”
Bij het betreffende artikel wordt nog uitgelegd: ,,Om de vrijheid van het kiesrecht te waarborgen is het aan te bevelen om het maken van foto’s te verbieden. Immers, alleen met een foto kan worden bewezen op welke kandidaat een stem is uitgebracht en wordt bedreiging dan wel omkoperij vergemakkelijkt.”
De Raad van Advies (RvA) adviseert overigens dat de regering in de MvT uitlegt hoe deze maatregel gehandhaafd wordt. De regering legt daarom alsnog uit: ,,Het verbod om het stemhokje te betreden met een toestel vereist eenvoudiger en minder ingrijpende maatregelen dan een verbod op het maken van een foto van een ingevuld biljet. Gewezen op het Wetboek van Strafvordering, wijst de regering erop dat in geval van ontdekking op heterdaad van enig strafbaar feit een ieder bevoegd is de verdachte aan te houden. In verband hiermee zal de overheid op de dag der verkiezingen extra politieambtenaren inzetten om orde te houden, alsmede toezicht uit te oefenen op de handhaving van het verbod.”


Laatste nieuws