Door het bestuur van Clean Air Everywhere

In het Antilliaans Dagblad van maandag 14 juni stelt de heer Marcelino de Lannoy, directeur van Refineria di Kòrsou (RdK), dat het vonnis in hoger beroep geen invloed heeft op de onderhandelingen met Corc bv, de beoogde nieuwe partner voor de raffinaderij. Wij zijn daar nogal verbaasd over.

F10 OPINIE RdK en dir in de foutImmers, in het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van 26 augustus stelt de rechter: ,,Ter zitting heeft het Land aangevoerd dat inmiddels het consultancybureau Haskoning is ingeschakeld om te adviseren over de nieuwe normen voor de luchtkwaliteit in Curaçao. Het uit te brengen rapport zal dienen om ‘als basis’ voor nieuwe hindervergunningen, met name voor de nieuwe exploitant voor de raffinaderij en als ‘referentiekader’ voor het moderniseren van de raffinaderij andere industrieën”. En: ,,Zullen volgens het Land de Europese luchtkwaliteitsnormen als normen voor Curaçao worden gehanteerd.” En ook: ,,Zal aan de hand van het rapport van Haskoning, samen met de nieuwe exploitant, worden bepaald wat haalbaar zal zijn ten aanzien van verbeteringen en op welke termijn.”

Met andere woorden: wederom bepaalt blijkbaar de exploitant welke normen haalbaar zijn. Echter, niet de exploitant of Haskoning gaan hierover, maar het Land. Dit is een herhaling zoals we eerder gezien hebben, waar PdVSA de normen bepaalde. Vervolgens wordt in het vonnis van 2019 gesteld dat ’de uitlatingen van het Land te vaag en te vrijblijvend zijn om daaruit te kunnen afleiden dat eisers voldoende zekerheid hebben dat de onrechtmatige toestand met betrekking tot de luchtkwaliteit binnen afzienbare termijn zal zijn beëindigd’.

Het moet eenieder duidelijk zijn dat de in de Landsbeschikking genoemde reducering van de uitstoot zwaveldioxide en fijne stof - die loopt van 2020 tot 2035 - niet valt onder de noemer ‘binnen afzienbare tijd’, zoals in de vorige alinea aangehaald. Immers ‘binnen afzienbare tijd’ betekent ‘snel’ of ‘spoedig’, en niet over vijftien jaar. En het vonnis is bij voorraad uitvoerbaar, dus gaat onmiddellijk in.
Met andere woorden, als men weer tot exploitatie van de raffinaderij wil overgaan, zal eerst het volgende geregeld moeten zijn:

  1. Er zal een solide wetgeving moeten komen waarin de normen verankerd zijn;
  2. Alle grote bedrijven zoals Aqualectra, BOO/CRU en Isla-raffinaderij zullen ieder een hindervergunning moeten krijgen waarin voor elk bedrijf de individuele maximale uitstoot is geregeld;
  3. Het totaal van de uitstoot van die bedrijven moet lager liggen dan de in de wet vastgestelde norm; dit omdat het Land ook rekening moet houden met de overige veroorzakers van uitstoot, zoals scheepvaart, weg- en vliegverkeer;
  4. Voordat de raffinaderij weer operationeel wordt zal met ingang van dag één aan de normen moeten worden voldaan, zoals genoemd in de hindervergunning van de raffinaderij;
  5. Het is daarbij essentieel dat het Land direct optreedt bij overschrijding en dus moet er goede meting én handhaving zijn.


Het is dus een sprookje om te denken dat dit géén invloed heeft op de onderhandelingen met Corc.

Clean Air Everywhere vecht inmiddels zes jaar voor een vonnis waar de bewoners benedenwinds, maar in feite álle inwoners van Curaçao, recht op hebben: schone lucht. En zal dit blijven doen.

En nu ook het Hof heeft vastgesteld dat het Land een onrechtmatige daad heeft gepleegd, zal Clean Air Everywhere - met steun van onder andere The Environmental Defender Law Center - niet schromen om een civiele procedure te beginnen als niet conform het vonnis van het Hof wordt gehandeld.
Daarnaast kan Clean Air Everywhere ook het Openbaar Ministerie (OM) verzoeken een strafrechtelijk onderzoek te doen naar zowel bedrijven als personen bij verdenking van overtreding van het vonnis.

De Curaçaose stichting Foundation Clean Air Everywhere werd in juni 2015 opgericht. Doel is een bijdrage te leveren aan het oplossen, terugdringen en voorkomen van milieuproblemen te Curaçao, onder meer met betrekking tot luchtkwaliteit in de meest ruime zin, in het belang van huidige en toekomstige generaties; en verder het (laten) voldoen van de luchtkwaliteit te Curaçao, in het bijzonder de luchtkwaliteit benedenwinds van het industriegebied rond het Schottegat te Curaçao, aan binnen het Koninkrijk gangbare en erkende (gezondheids)normen; en tot slot de behartiging van de belangen van de bewoners en bezoekers van Curaçao in het kader van de eerder genoemde doelstellingen. Het Handelsregister vermeldt de bestuursleden. 

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).