Door Farine Torres-Larmonie en Behnaz Hasanzadah
Verricht u werk voor een vennootschap waarin u aandelen houdt? Dan kan het zo zijn dat u, ook als u geen loon geniet uit de vennootschap, toch een minimumloon moet aangeven waarover de vennootschap de verschuldigde loonbelasting en sociale premies moet inhouden en afdragen. In fiscale termen wordt dit aangeduid met ‘de gebruikelijkloonregeling’. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2015 in de Curaçaose fiscale wetgeving geïntroduceerd en beoogt te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zichzelf geen of weinig loon toekent, maar wel geregeld dividenden ontvangt. Het loon is namelijk al gauw onderworpen aan een hoger inkomstenbelastingtarief (9,75% - 46,50%) dan dividenden (19,5%). In deze bijdrage gaan wij in op de meest voorkomende vragen over het gebruikelijk loon.

farinetorreslarmonieVoor wie geldt het gebruikelijk loon?
Het gebruikelijk loon geldt voor de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een vennootschap waarin hij direct of indirect een aanmerkelijk belang heeft. Daarvan is sprake indien de werknemer ten minste 5% van de aandelen in de vennootschap houdt. Het houden van winstbewijzen die recht geven op ten minste 5% van de jaarwinst of liquidatie-uitkering wordt ook gezien als een aanmerkelijk belang.

Geldt het gebruikelijk loon ook voor mijn partner?
Dat kan. De gebruikelijkloonregeling geldt ook voor uw partner indien u gehuwd bent, tenzij u gehuwd bent buiten gemeenschap van goederen en uw partner niet zelf ook aandelen heeft in de vennootschap.

Kan het gebruikelijk loon ook van toepassing zijn op een bestuurder of commissaris?
Ja, maar dit geldt alleen voor op Curaçao wonende bestuurders en commissarissen met een aanmerkelijk belang. Bij fictie is bepaald dat een bestuurder of commissaris die arbeid verricht voor een op Curaçao gevestigde vennootschap, voor fiscale doeleinden geacht wordt als werknemer arbeid te verrichten voor die vennootschap. Door deze fictieve dienstbetrekking kunnen aldus de werkzaamheden die een bestuurder of commissaris verricht onder de gebruikelijkloonregeling vallen.

Hoe hoog is het gebruikelijk loon?
Het gebruikelijk loon wordt in beginsel gesteld op 50% van de omzet van de vennootschap. Echter, indien de omzet van de vennootschap meer bedraagt dan 100.000 gulden, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op 50.000 gulden. Heeft de vennootschap bijvoorbeeld een jaaromzet van 200.000 gulden, dan dient de DGA zichzelf een loon van 50.000 gulden toe te kennen. Hierbij verdient opmerking dat ter vereenvoudiging van de uitvoeringspraktijk, ervoor is gekozen om de gebruikelijkloonregeling buiten toepassing te laten bij een loon van minder dan 12.500 gulden.

HasanzadahIs het gebruikelijk loon van 50.000 gulden een netto bedrag of een bruto bedrag?
Dit is een bruto bedrag. Dit houdt in dat de fiscale bijtellingen, bijv. de bijtelling voor de auto, en de pensioenpremies bij het minimale loon van 50.000 gulden zijn inbegrepen.

Hoe hoog is het gebruikelijk loon als de DGA voor meerdere groepsvennootschappen werkt?
In zo’n situatie wordt gekeken naar de totale gezamenlijke omzet. Voorbeeld: De DGA is werkzaam bij twee vennootschappen waarvan de ene vennootschap een omzet van 40.000 gulden heeft en de andere vennootschap heeft een omzet van 50.000 gulden. Op grond van de gebruikelijkloonregeling zal het gebruikelijk loon van de DGA 50% van de totale gezamenlijke omzet bedragen. Dan kom je uit op een gebruikelijk loon van 45.000 gulden.

Is een lager gebruikelijk loon toegestaan?
Ja zeker, maar de DGA moet aannemelijk kunnen maken dat ter zake van soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij aanmerkelijk belang geen rol speelt, in het economisch verkeer een lager loon gebruikelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de DGA parttime werkt. Een ander voorbeeld is de situatie waarin de DGA door een ziekte voor een langdurige periode niet heeft kunnen werken.

Mogen mijn werknemers meer verdienen dan de DGA?
Nee, in principe niet. Echter, er kan een lager gebruikelijk loon aangegeven worden ingeval aannemelijk is dat het loon, gelet op wat gebruikelijk is in het economische verkeer waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, op een lager bedrag behoort te worden gesteld. Indien de DGA bijvoorbeeld parttime werkt en slechts vergaderingen bijwoont, dan kan het aannemelijk worden bevonden dat het loon op een lager bedrag kan worden gesteld dan dat van de meest verdienende werknemer. Het gebruikelijk loon mag voorts niet meer dan 30% lager zijn dan wat gebruikelijk is in een vergelijkbare situatie met een werknemer/niet-aandeelhouder.

Geldt het gebruikelijk loon voor alle lichamen?
Nee. Het gebruikelijk loon geldt niet voor alle lichaam waarin direct of indirect een aanmerkelijk belang wordt gehouden. Voorbeelden van lichamen waarbij de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing is, zijn de Curaçaose Beleggingsvennootschap, een lichaam dat een beroep doet op de buitenlandse winstvrijstelling en een E-zone vennootschap.

Geldt er een versoepeling bij een nieuw opgerichte vennootschap?
Ja, voor de opstartfase van een vennootschap geldt er een versoepeling. In het kalenderjaar van oprichting en de drie daaropvolgende kalenderjaren, kan ervoor worden gekozen om het gebruikelijk loon te stellen op de commerciële winst van de vennootschap indien dit lager is dan het reguliere gebruikelijk loon.

Geldt er een uitzondering voor verlieslijdende vennootschappen?
Ja. Op verzoek kan de inspecteur beslissen om bij verlieslijdende vennootschappen de gebruikelijkloonregeling voor een periode van twee kalenderjaren achterwege te laten.

Hebben Aruba en Bonaire ook een soortgelijke gebruikelijkloonregeling?
In Aruba is (nog) geen gebruikelijkloonregeling ingevoerd maar in Caribisch Nederland, dus voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius, geldt eveneens een gebruikelijkloonregeling.

De auteurs, Farine Torres-Larmonie (senior tax manager) en Behnaz Hasanzadah (senior tax advisor), zijn werkzaam bij Grant Thornton Dutch Caribbean op Curaçao. Voor meer informatie zie ook: grantthornton.com.cw.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.