Door Behnaz Hasanzadah en Crystal Overmanbehnazhasanzadah
Gelet op de huidige economische situatie op Curaçao heeft de regering besloten om grote investeringen in meerdere sectoren van de economie te stimuleren. Om die reden is per 1 januari 2019 het ‘Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten’ in werking getreden. Het Tijdelijk landsbesluit werkt terug tot 18 juni 2018 en heeft een tijdelijke werkingsduur van drie jaar. In dit artikel gaan wij in op de hoofdlijnen van dit landsbesluit en geven we aan in hoeverre dit verschilt van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (LBI).

Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen
De LBI werd ingevoerd per 1 januari 2017 en verving de zogeheten tax holiday-wetgeving: de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw, de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling, de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen en de Landsverordening renovatie hotels. Het samenvoegen van de verschillende landsverordeningen was erop gericht om de aanvraag en de uitvoering van de belastingfaciliteiten te vereenvoudigen. Om een landsbesluit met een belastingfaciliteit te kunnen verkrijgen moest onder de oude wetgeving een 

crystaloverman

verzoek worden ingediend bij de gouverneur, wat vervolgens langs diverse ambtelijke instanties moest voor uiteindelijk, bij een positieve beslissing, het felbegeerde landsbesluit kon worden verkregen. De investeerder bleef daardoor lange tijd in onzekerheid over de status van zijn verzoek, waardoor de aanvang van voor de economie gunstige projecten soms ernstige vertraging kon oplopen. Daarom werd bij de introductie van de LBI ervoor gekozen om verzoeken om toepassing van belastingfaciliteiten in behandeling te geven aan de sectordirecteur Fiscale Zaken en de beslistermijn van de directeur te stellen op drie maanden na ontvangst van het verzoek. Oorspronkelijk gold daarbij dat indien die termijn was verstreken zonder een beslissing, het verzoek geacht werd te zijn ingewilligd. Die bepaling is echter in december 2018 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018 vervallen. Er is dus pas recht op een belastingfaciliteit als deze door de sectordirecteur Fiscale Zaken is toegekend, al mag worden verwacht dat door de vereenvoudigde procedure en de formele beslistermijn van maximaal drie maanden, het besluit veel sneller zal worden afgegeven dan vroeger. Evenals bij de oude tax holiday-wetgeving moest voor de toekenning van een belastingfaciliteit wel worden voldaan aan een minimaal investeringsbedrag en het bieden van werkgelegenheid aan lokale arbeidskrachten. De mogelijkheid voor het aanvragen van een belastingfaciliteit was echter, naast de bekende investering in hotels en grondontwikkeling, beperkt tot een aantal sectoren van de economie.

Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten
Zoals gezegd, wil de regering de economische ontwikkeling een extra impuls geven. Daarom is per 1 januari 2019 het Tijdelijk landsbesluit in werking getreden waarmee de toekenning van een belastingfaciliteit mogelijk wordt gemaakt voor meer sectoren. Op de wijzigingen van het Tijdelijk landsbesluit ten opzichte van de LBI gaan wij hieronder in.

<f"adscalasans-bold">Uitbreiding bedrijfssectoren<f"adscala-romein">
Met het Tijdelijk landsbesluit wordt de toepasbaarheid van de belastingfaciliteit conform de LBI uitgebreid. Op basis van de LBI kunnen ondernemingen in de volgende sectoren in aanmerking komen voor deze belastingfaciliteit:
* Exploitatie van hotels of andere gelegenheden tot verblijf en ontspanning;
* Grondontwikkeling;
* Onderzoek en ontwikkeling ter zake van proces en productinnovatie;
* Lucht-, ruimte- en scheepvaart;
* Onderwijs;
* Gezondheidszorg;
* Transport en logistiek;
* Creatieve industrie;
* Moderne landbouw en visserij;
* Het opwekken alsmede het leveren van groene energie; en
* Informatietechnologie.

Met het Tijdelijk landsbesluit vindt een uitbreiding plaats met de volgende bedrijfssectoren:
* Bosbouw;
* Mijnbouw en delfstoffen;
* Winning en distributie van water, rioolsysteem, afvalverwerking en sanering;
* Groot- en kleinhandel;
* Reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
* Maatschappelijke dienstverlening; en cultuur, sport en recreatie.

Verhoging van het minimuminvesteringsbedrag
Afhankelijk van de sector, dient de onderneming op basis van de LBI een minimaal bedrag van 1.000.000 of 2.000.000 gulden te investeren. Het Tijdelijk landsbesluit kent een hoger minimuminvesteringsbedrag, namelijk 5.000.000 gulden. Dit minimuminvesteringsbedrag geldt voor alle sectoren.

Uitbreiding minimumaantal werknemers
Om in aanmerking te komen voor een belastingfaciliteit moest bij de LBI bij aanvang van de activiteiten sprake zijn van het bieden van werkgelegenheid aan ten minste vijf in het bevolkingsregister ingeschreven personen. Het minimumaantal werknemers is op basis van het Tijdelijk landsbesluit verdubbeld naar minimaal tien werknemers.

Samenloop LBI en Tijdelijk landsbesluit
De uitbreiding van het aantal sectoren, de verhoging van het minimuminvesteringsbedrag en het aantal werknemers geldt met terugwerkende kracht tot en met 18 juni 2018. Reeds afgegeven beschikkingen op basis van de oude, lagere vereisten, blijven van toepassing. Voor verzoeken die vóór de inwerkingtreding van het Tijdelijk landsbesluit zijn ingediend, blijven de oude bepalingen van de LBI ook van toepassing. Een onderneming die gebruik had willen maken van de bepalingen van de LBI zoals deze luidden zonder de uitbreiding maar nog geen verzoek heeft ingediend, kan ook nog van de oude regeling gebruikmaken, maar dan moet het verzoek wel uiterlijk op 30 april 2019 schriftelijk zijn ingediend.
De uitbreiding met een aantal bedrijfssectoren biedt voor ondernemers mooie kansen om met gebruik van fiscale faciliteiten in grote projecten te investeren. Voor kleinere projecten die nu in voorbereiding zijn is het nog mogelijk om gebruik te maken van de belastingfaciliteiten, maar dan moet u wel snel in actie komen.

Behnaz Hasanzadah is senior tax advisor en Crystal Overman is tax advisor bij Grant Thornton in the Dutch Caribbean. Voor meer informatie zie ook: www.grantthornton.com.cw


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).