Met alle gelijk van de wereld legt minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) de nadruk op preventie. Hij gaf zijn Plan van Aanpak Criminaliteit de prikkelende titel ‘Hoe minder de preventie, hoe meer de repressie’ mee. Het is goed als politieke bestuurders en burgers zich bewust zijn dat veel geld dat wordt gestoken in het bestrijden van misdaad, ook had kunnen worden geïnvesteerd in onderwijs en welzijn. En het spreekt voor zich dat dit laatste een investering is die ook rendement oplevert, namelijk opgeleide burgers en gekwalificeerde werknemers die een baan (kunnen) hebben. Vandaar dat Wilsoe in zijn plan terecht ingaat op het belang van opvoeding binnen het gezin, vorming in de samenleving waarbij buurt, kerk, sociale groeperingen en onderwijsinstellingen de belangrijkste schakels vormen om zoveel als mogelijk deviant gedrag bij mensen en bevolkingsgroepen te voorkomen. En: intensieve preventieve voorlichting aan de gemeenschap en in het bijzonder risicojongeren woonachtig in bepaalde risicowijken en het bevorderen van zelfredzaamheid. Op papier klinkt het zo goed, maar de praktijk is altijd een stuk lastiger. In werkelijkheid namelijk blijken veel van de genoemde instituten en instanties zelf nauwelijks te functioneren, zoals het gezin (met vaders die in heel veel gevallen ontbreken), buurthuizen in verloederde staat en scholen die financieel amper rondkomen. Om preventie daadwerkelijk invulling te geven is de politieke moed vereist om het aandeel van de overheidsbegroting dat naar onderwijs gaat als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) significant te verhogen, zodat ook echt significante resultaten worden behaald. Maar tevens daadwerkelijke naleving van bestaande wettelijke regelingen, zoals de leerplicht. Hoewel Wilsoe gelijk heeft, biedt zijn pleidooi nu geen soelaas. Het duurt een of twee generaties eer opvoeding en vorming hun vruchten afwerpen. Bovendien is Wilsoe bewindsman belast met justitie en politie en is hij niet de minister van Onderwijs of Sociale Zaken. Wat de burger vandaag nog van hem verwacht, is het zoveel mogelijk tot aanvaardbare proporties terugbrengen van de hoeveelheid roofovervallen, diefstallen en doodslagen. Op die resultaten wordt Wilsoe afgerekend. Hij is primair verantwoordelijk voor die laatste schakel in het tegengaan van criminaliteit, het strafrecht. De bredere aanpak en verhoogde inzet van politie, SKS, VKC met hulp van Koninklijke Marechaussee en RST zijn daarom toe te juichen.
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).