Verwijderen zeegras door hotelontwikkelaar Aruba kan niet zomaar

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - De rechter op Aruba verbiedt de Arubaanse hotelontwikkelaar Natura Development nv om zonder verkregen ontheffing in de zin van de Natuurbeschermingsverordening voor het verwijderen van zeegras - ‘het weghalen van dat gras van daar waar het zich bevindt dus’ - over te gaan tot het verrichten of het doen verrichten van enige strandaanleg-activiteit (bulldozer, sloop en bouwactiviteiten daaronder begrepen) in het gebied waarvoor zij een aanlegvergunning heeft verkregen. En dat zolang in een bodemprocedure niet anders wordt geoordeeld.

Lees meer...