Door eenmalige herwaardering; huur onvoldoende om kosten te dekken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Naar nu pas blijkt heeft overheids-nv Curinde in 2022 een opvallend hoge winst geboekt, namelijk van maar liefst 64,8 miljoen. Nadere analyse laat zien dat het vooral het eenmalige resultaat is van een herwaardering van de activa.

CurindeDat haalt het Antilliaans Dagblad uit een advies van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), ook wel de adviseur corporate governance. Over het meer recente jaar 2023 zijn voor zover bekend nog geen gegevens beschikbaar.
,,Zo op het eerste gezicht is de omvang van het resultaat op totaal niveau (‘total comprehensive result’) van Curinde in 2022 opmerkelijk te noemen, namelijk een winst van 64,8 miljoen, te meer daar Curinde haar boeken sinds 2016 tot en met 2021 ieder jaar met een verlies van tussen 2,5 miljoen en 6,1 miljoen heeft afgesloten”, schrijft SBTNO.
De ‘winst’ is dan ook niet toe te schrijven aan de reguliere bedrijfsvoering, maar aan een incidentele gebeurtenis: in 2022 heeft een herwaardering van de materiële vaste activa (gebouwen en terreinen) plaatsgevonden, die resulteerde in een positief herwaarderingsresultaat van 67,3 miljoen ten gunste van de verlies- en winstrekening.
Uit de normale bedrijfsvoering - dat wil zeggen huuropbrengsten minus directe en indirecte kosten - wordt ook in 2022 een verlies geleden, namelijk van 0,8 miljoen. Dat verlies was nog 3,4 miljoen in 2021.
SBTNO stelt dit in verband met een advies aan de regering-Pisas (MFK/PNP) inzake het dividendbeleid en het dividendvoorstel Curinde. Curinde staat voor Curaçao Industrial and International Trade Development Company en is de eigenaar/beheerder van de loodsen en andere gebouwen in de vrije zone (zowel bij de haven als bij de luchthaven) en op het industrieterrein. Directeur-bestuurder is Jacqueline Jansen, terwijl de raad van commissarissen (RvC) bestaat uit Neysa Isenia, René Philippe Römer en Shurbey Alberto.
,,Opgemerkt zij dat het positief herwaarderingsresultaat geen aanleiding geeft tot een winstverdeling onder de aandeelhouders”, staat te lezen in het SBTNO-advies. ,,Het is immers een boekhoudkundige winst waartegenover geen financiële middelen staan.”
De inkomstenbron voor Curinde is de verhuur van gebouwen en - voor een gering deel - verhuur van terreinen. Uit de verhuuropbrengsten zou het overheidsbedrijf alle kosten moeten dekken. Dat lukt echter al jaren niet (meer). Curinde verhuurt op de volgende locaties gebouwen: Free Zone Koningsplein, Industrial Park Brievengat, Economic Zone Hato en Mahuma.
Brievengat levert het meeste op: bijna 3,3 miljoen (was 2,9 miljoen in 2021), gevolgd door de vrije zone Koningsplein bij Nieuwe Haven met 2,8 miljoen (was ruim 2,9 miljoen), terwijl Hato goed is voor een half miljoen en Mahuma een ton. Voor de verhuur van terreinen ontvangt Curinde bijna 430.000 gulden. Alles bij elkaar 7,1 miljoen. Opvallende ontwikkeling is dat qua huuropbrengsten Free Zone Koningsplein niet langer de belangrijkste locatie is.
Aan de kostenkant is te zien dat de directe kosten afnemen van 6,6 miljoen in 2021 tot 3,9 miljoen in 2022. Het probleem blijft echter het bedrag aan indirecte kosten, aldus de adviseur corporate governance: deze nemen toe van 3,7 miljoen in 2021 naar 4 miljoen in 2022.
Hiervan nemen de personeelskosten 1,9 miljoen voor hun rekening, terwijl de niet nader toegelichte ‘algemene kosten’ bijna 1,1 miljoen bedragen. ,,Om een positief resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering te kunnen behalen, is het aan te raden dat Curinde maatregelen neemt om de hoogte van deze indirecte kosten terug te dringen”, meldt het advies.

‘Zorgpunt blijft innen huren’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.