Al 678 licentieaanvragen in diverse stadia van behandeling

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De LOK-inkomsten zullen lager uitvallen dan de 40 miljoen gulden zoals begroot in de eind vorig jaar aangenomen Landsbegroting 2024 van Curaçao.

F07 LOKMet LOK-inkomsten wordt gedoeld op de opbrengsten die de nieuwe, nog door de Staten goed te keuren, Landsverordening op de kansspelen (LOK), voor ’s Landskas naar verwachting van de regering zal generen. Het gaat daarbij vooral om online gaming.

,,Voorzichtigheidshalve zullen de LOK-inkomsten op 20 miljoen worden gesteld in de suppletoire begroting 2024”, schrijft de minister van Financiën aan het College financieel toezicht (Cft), die kritische kanttekening heeft gezet bij de haalbaarheid van die 40 miljoen.

,,Aan de andere kant is in de begroting 2024 geen rekening gehouden met de vergunningen-fee voor onshore casino’s met betrekking tot het jaar 2024”, vervolgt de brief, waar het Antilliaans Dagblad kennis van heeft.

Voor onshore - ook wel ‘land based’ casino’s - zijn in de begroting 2024 enkel bedragen opgenomen voor de jaren 2022-2023 (totaal 25 miljoen), welke gebaseerd zijn op de geïnde bedragen over de covid-jaren 2020-2021 (13 miljoen per jaar). Verwacht wordt dat de gerealiseerde vergunningen-fee voor de jaren 2022-2023 hoger zal uitvallen dan het bedrag dat opgenomen is in de begroting 2024 (12,5 miljoen per jaar). Over het jaar 2024 verwacht Gaming Control Board (GCB) een vergunningen-fee te genereren van 20 miljoen.

,,Dit bedrag kan gebruikt worden om de lagere LOK-inkomsten te compenseren”, stelt de bewindsman in reactie op het College. Begin volgende maan, in mei, zullen de door GCB gerealiseerde cijfers over de periode januari tot en met april 2024 worden geanalyseerd om te bepalen of er per saldo (onshore casino alsmede LOK-inkomsten) een begrotingswijziging noodzakelijk is. ,,Zo ja, zal deze in de suppletoire begroting van eind mei 2024 worden verwerkt.”

De geprognosticeerde LOK-inkomsten van 40 miljoen zijn gebaseerd op ruim 330 licenties die 120.000 gulden per licentie zouden betalen gedurende 2024; geleidelijk aan vanaf begin 2024. Er is een vertraging opgelopen in de aanvraag en behandeling van vergunningen op basis van LBH (de bestaand Landsverordening buitengaatse hazardspelen in anticipatie van LOK), legt minister Javier Silvania (MFK) uit; hierdoor is ook een achterstand in het vergunningsverleningsproces en ook de facturering.

Pas gedurende maart dit jaar kwam er een versnelling in het aantal ingediende aanvragen. Dit betekent dat in de komende twee tot drie maanden het gros van de vergunningen zullen worden verstrekt; bij volledigheid van de documentatie.
Momenteel zijn er in totaal ongeveer 678 aanvragen in diverse stadia van behandeling. Zelfs na afkeuringen zal het aantal licenties waarschijnlijk hoger zijn dan de begrote 330 licenties. Aldus de politiek verantwoordelijk bestuurder.
,,Inmiddels zijn al acht vergunningen verstrekt. Wegens het voormelde en het feit dat de vergunningsrechten geleidelijk worden geïnd, zullen de LOK-inkomsten lager uitvallen dan begroot.”

Het Cft uit al geruime tijd zijn zorgen over het vertraagde LOK-wetgevingstraject en verzocht Curaçao het risico, dat deze raming voor 2024 niet volledig wordt gerealiseerd, in de begroting ‘te adresseren’. Volgens het College zou de regering nu verwachten dat de LOK-wet nu medio dit jaar in werking zal treden. Het Cft dringt aan op spoedige implementatie zodat de begrote baten ook daadwerkelijk in 2024 en meerjarig zullen worden gerealiseerd.

De minister merk op dat de Gaming Control Board (GCB), vooruitlopend op de inwerkingtreding van de LOK, vergunningen verstrekt op basis van de Landsverordening op de kansspelen. Het portaal is geopend op 15 november 2023. Het vergunningsrecht onder de Landsverordening buitengaatse hazardspelen (LBH) bedraagt 120.000 gulden per jaar en dient als volgt te worden betaald: 36.000 eenmalig bij het verkrijgen van de vergunning en 7.000 per maand.

Tot slot wijst Silvania erop dat de in de LOK opgenomen ‘substance’-vereisten, naar verwachting, zullen zorgen voor verhoogde belastinginkomsten in de loonbelasting- en in de omzetbelastingsfeer. Deze extra belastinginkomsten zijn voorzichtigheidshalve niet opgenomen in de begroting 2024 (en meerjarig).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.