Raad van Advies is niet overtuigd van wetsvoorstel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politieke oppositiepartij MAN heeft een wetsvoorstel ingediend met als doel zwaardere straffen te kunnen opleggen aan drie vormen van diefstal, te weten diefstal ten opzichte van een toerist, diefstal van vee en diefstal van een motorrijtuig.

HogerestraffotoBerber,,Deze wijzigingen hebben tot doel om de veiligheid op Curacao zowel voor buitenlanders als de inwoners te verbeteren”, zo wordt in de memorie van toelichting (MvT) uitgelegd. De Raad van Advies (RvA) heeft er ook een licht op laten schijnen en uit het advies blijkt nog niet dat de raad overtuigd is van het beoogde (schrik)effect van het wetsvoorstel.
Uitgelegd wordt dat het de regel is dat voordat tot een nieuwe regeling wordt besloten, onderzocht moet worden of de gekozen doelstellingen bereikt kunnen worden. Ook moet nagegaan worden wat het overheidsbeleid is en dit alles moet in de MvT worden opgenomen. ,,De raad verwijst in dezen naar het ‘Strategisch Beleidsplan 2022-2025’ van het ministerie van Justitie waarin aangegeven wordt dat de aanpak specifiek gericht op het voorkomen van veelomvattende criminaliteit, waaronder autodiefstal, overvallen en woninginbraken een geprioriteerd project is. Volgens de raad dient in de MvT aangegeven te worden hoe in het initiatiefontwerp het voorgestelde zich verhoudt tot het beleid van het ministerie van Justitie.” Het is doorgaans ook de regel dat de nodige onderzoeken moeten worden verricht om vast te kunnen stellen dat overheidsinterventie in de vorm van bijvoorbeeld een wetswijziging noodzakelijk is. De RvA mist cijfermatige analyses met betrekking tot de beschreven strafbare feiten waaruit moet blijken dat er sprake is van een (aanzienlijke) stijging in het aantal gevallen. En het is niet zo dat er geen onderzoek bekend is, want verwezen wordt naar de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) die in 2021 een inspectieonderzoek uitbracht over de ‘Aanpak autodiefstal in Curacao’. De RvA wil meer overtuigd worden dat strafverzwaring ook echt het gewenste effect heeft. Want armoede kan bijvoorbeeld leiden tot meer diefstal, en dan kan een hogere straf mogelijk geen verschil maken.
Bovendien: ,,Het opnemen in het WvS van strafverhogende omstandigheden zoals voorgesteld in het initiatiefontwerp, geeft de rechter de ruimte om hogere straffen op te leggen. Er is echter geen garantie dat de rechter in de praktijk ook een hogere straf zal opleggen.” De raad heeft ook geen indicatie dat rechters bij het opleggen van straffen specifiek letten op en mogelijk anders oordelen bij de omstandigheid dat het gaat om toeristen, vee of motorrijtuigen.
Ten aanzien van toeristen is het de RvA opgevallen dat het OM ten aanzien van diefstal met geweld de strafeis met een derde verhoogt. ,,Of deze maatregel het gewenst effect heeft gehad, is niet bekend bij de raad”, zo wordt eraan toegevoegd.
Aangevoerd wordt dat betere en strengere handhaving en preventie ook het beoogde effect kunnen hebben op een afname van de hier beschreven soorten diefstal.

‘Strafverzwaring eerder juist geschrapt’

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.