Hoge Raad neemt advies advocaat-generaal over; kippenfarm verliest

Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - De Hoge Raad in Den Haag heeft, zoals verwacht, de conclusie van de advocaat-generaal - om het cassatieberoep van J&M Egg’s Farm Moderno nv te verwerpen - overgenomen.

ModernoKippenfarm Moderno en de buurtbewoners, verenigd in de Stichting Sunset Heights, zijn al een tijdlang in een juridische strijd verwikkeld in verband met de overlast die het bedrijf veroorzaakt en die ook als zodanig wordt ervaren door personen die in de omgeving wonen. Aanpassing/modernisering van de bedrijfsvoering lijkt nu nog de enige optie.
In juni 2021 was er eerst het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao. Gevolgd door de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in juni 2022. Moderno heeft tegen het vonnis van het Hof beroep in cassatie ingesteld.
Sunset Heights en een zevental buurtbewoners hebben een verweerschrift ingediend. De zaak is voor Sunset Heights toegelicht door hun advocaat. De conclusie van de advocaat-generaal strekt tot verwerping van het cassatieberoep, zo berichtte het Antilliaans Dagblad al eerder. De advocaten van Moderno hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.
Afgelopen vrijdag, 17 november, heeft de Civiele Kamer van de Hoge Raad der Nederlanden arrest gewezen. De Hoge Raad heeft de klachten over het vonnis van het Hof beoordeeld. ,,De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat vonnis.”
De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht. Als verliezende partij is Moderno veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie.
Het Hof wees medio vorig jaar alle grieven van Moderno af. Het Hof concludeerde dat ‘Moderno jegens de bewoners onrechtmatig heeft gehandeld door haar bedrijf op voor de omwonenden zeer belastende wijze, en in strijd met de aan de hindervergunning verbonden voorwaarden, uit te oefenen’.
De rechters van het Hof legden vervolgens opnieuw een verbod op aan Moderno om kippenmest te storten op haar eigen terrein, en veroordeelde Moderno om de mest dagelijks uit de stallen te verwijderen en ook dagelijks af te (laten) voeren. Hierop werd een dwangsom gesteld van 10.000 gulden per overtreding, met een maximum van één miljoen.
J&M Egg’s Farm Moderno heeft op 16 oktober 2019 een hindervergunning gekregen van de (toenmalige) minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voor de exploitatie van legbatterijen. Deze vergunning bevatte voorschriften met betrekking tot, onder meer, de verwerking van de kippenmest die de kippen van Moderno dagelijks produceren.
Moderno weigerde de voorschriften in de hindervergunning na te komen. Zij heeft jarenlang de kippenmest - 8.000 tot 10.000 liter per dag - op haar terrein gestort om die daar te laten drogen. Dit leidde tot enorme stank- en vliegenoverlast in de benedenwinds van Moderno gelegen wijken Sunset Heights en Sun Valley. Bewoners van deze wijken zijn toen een geding tegen Moderno gestart.
Aan de veroordeling die in 2021 volgde heeft het gerecht de voorwaarde verbonden dat deze in stand blijft zolang de hindervergunning van oktober 2019 van kracht zou zijn. Verder zou de veroordeling ingaan drie maanden na het vonnis.
De daaropvolgende minister van GMN heeft kort voor het verstrijken van de termijn van drie maanden de vergunning ingetrokken en een nieuwe hindervergunning met andere voorwaarden verleend. Ook in die nieuwe vergunning staat dat kippenmest dagelijks uit de stallen moet worden verwijderd en moet worden afgevoerd.
Moderno is tegen het eerste vonnis in beroep gegaan. Zij betoogde onder meer dat de bewoners een vordering bij de bestuursrechter in plaats van bij de civiele rechter aanhangig hadden moeten maken; en dat zij geen onrechtmatige hinder veroorzaakt, omdat de bewoners er zelf voor hebben gekozen in een agrarisch gebied te gaan wonen. Ook dat zij niet de financiële middelen heeft om de (oude) hindervergunningsvoorwaarden na te komen; de bewoners geen spoedeisend belang hebben; Moderno geen stankoverlast veroorzaakt omdat de stank zou worden veroorzaakt door hondenpoep, dierenkadavers die gedumpt worden en andere agrarische bedrijven; en het schenden van vergunningsvoorwaarden niet onrechtmatig is jegens de bewoners.
Het heeft niet mogen baten; de kippenfarm is nu ook door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.