Dekkingsgraad APC nog te laag

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) kan geen gehoor geven aan het verzoek van Financiënminister Javier Silvania (MFK) om de pensioenen te indexeren, ter compensatie van de inflatie. Ook een alternatieve tegemoetkoming voor de huidige gepensioneerden, bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige uitkering in de dure decembermaand, behoort volgens het APC-bestuur niet tot de mogelijkheden. Dit alles is te lezen in een schriftelijke reactie, gedateerd 16 november, aan de minister.

APC DUSHIAPC heeft een eventuele indexering van de pensioenuitkeringen over 2019 en 2020 beoordeeld. Dit zijn dezelfde jaren als waarvoor overheidsdienaren en onderwijzend personeel in december een indexering uitbetaald krijgen.

Bij een dekkingsgraad tussen de 105 en 115 procent zou er, volgens het indexatiebeleid van APC, een gedeeltelijke indexering toegekend kunnen worden. En bij een dekkingsgraad boven de 115 procent zou zelfs een volledige indexering mogelijk zijn. Echter, op de in dit geval relevante peildata 31 december 2018 en 31 december 2019 waren de dekkingsgraden van APC respectievelijk 100,2 en 103,4 procent, zo schrijft het pensioenfonds aan Silvania.

Hoewel een indexering in december, over de jaren 2019 en 2020 nu niet aan de orde is, zet het pensioenfonds nog wel een achterdeur open. ,,Indien de dekkingsgraad per ultimo 2023 hoger is dan 105 procent en de bezoldiging van overheidsdienaren per 1 januari 2024 verhoogd wordt, kan er conform artikel 30 van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Plvo) en het indexatiebeleid van APC, een (gedeeltelijke) indexatie van de pensioenen toegekend worden per 1 januari 2024”, is in de brief aan de minister te lezen. Zodra de dekkingsgraad per eind dit jaar bekend is, stelt APC de minister hiervan op de hoogte.

Daarnaast is er nog de theoretische mogelijkheid dat de dekkingsgraad van APC in de toekomst boven de 115 procent uitstijgt. In dat geval bestaat de mogelijk om gemiste verhogingen in te halen. Op korte termijn lijkt dit scenario alleen niet realistisch.
Het ‘plan B’ waar Silvania om vroeg, in het geval dat indexering niet mogelijk blijkt te zijn, wijst het APC-bestuur om twee redenen van de hand.

Op de eerste plaats wordt erop gewezen dat, wanneer er aan gepensioneerden een extra uitkering zou worden gedaan, dit ten koste gaat van de dekkingsgraad. Hierna zou het fonds immers minder geld in kas hebben. Dit vergroot de kans dat er in de toekomst gekort moet worden op pensioenuitkeringen. Met andere woorden: een extra uitkering is leuk voor de korte termijn, maar vormt een risico op de langere termijn.

De tweede reden die APC noemt om niet over te gaan tot een eenmalige uitkering, is omdat de Plvo hier geen bepaling voor kent. De wet staat het dus niet toe.

In een persbericht over dit thema, zegt APC te begrijpen dat dit onderwerp vragen oproept en nadere toelichting vereist. Daarom gaat het pensioenfonds informatiesessies organiseren voor haar klanten, om meer inzicht te geven over de werking van het pensioenfonds, pensioenen, indexeringen en de beleggingen van APC.

,,De uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomsten met exacte datum, tijden en locatie volgt zo spoedig mogelijk”, aldus APC.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.