Rekenkamer raadt aan om minister in Staten op te roepen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) stelt vast dat het toezicht op de wettelijke leerplicht nog steeds niet effectief wordt uitgevoerd.

F01Leerplicht schoolplein Dushi,,Van de 26 tekortkomingen die door de Rekenkamer in eerdere rapporten (2016 en 2017) zijn gesignaleerd zijn slechts twee (7,7 procent) volledig opgelost. Van de resterende 24 tekortkomingen zijn vier (15,4 procent) deels opgelost en twintig (76,9 procent) zijn nog niet opgelost”, zo wordt vastgesteld.
En hoewel de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) in een nog deze maand verstuurde reactie aangegeven heeft met welke acties het ministerie bezig is om de tekortkomingen weg te werken, merkt de Rekenkamer daarover op: ,,Uit de ontvangen informatie blijkt dat de acties die volgens de minister zijn genomen, dan wel waar het ministerie mee bezig is, tot nu toe niet tot een positiever resultaat hebben geleid. Aangezien zes jaar nadat wij aanbevelingen hebben aangedragen deze nog niet volledig zijn doorgevoerd, concluderen wij dat er niet voortvarend genoeg wordt gehandeld om tot een effectief toezicht te komen. Zolang de tekortkomingen niet of niet volledig zijn opgelost, wordt de leerplichtwetgeving niet in zijn geheel nageleefd.”
De Rekenkamer beveelt de Staten aan om de minister ter verantwoording op te roepen ten aanzien van de tekortkomingen ‘die zes jaar nadat de Rekenkamer haar aanbevelingen heeft gegeven nog steeds niet of niet allemaal zijn opgelost’. De ARC somt enkele acties op die de minister voornemens is het eerste half jaar van 2023 te nemen en voegt hieraan toe dat de minister ‘ervoor moet zorgen dat een Smart-plan van aanpak wordt opgesteld om deze acties af te ronden’. ,,Wij adviseren de Staten om van de minister te eisen dat hij op basis van deze Smart-planning aangeeft per wanneer de tekortkomingen volledig zullen worden opgelost.”
Eén van de tekortkomingen die genoemd worden, is dat er nog steeds een tekort is aan leerplichtambtenaren. ,,Gezien het aantal leerplichtigen zijn er om en nabij acht leerplichtambtenaren nodig om een effectief toezicht te kunnen uitvoeren, terwijl de organisatie over twee beschikt. Het tekort aan kennis over de leerplichtwetgeving en de vaardigheden om het verzuim aan te pakken, zijn nog steeds niet opgelost. Er zijn wel trainingen/cursussen hierover verzorgd, maar het gebrek aan kennis is hiermee nog niet verholpen omdat niet alle leerplichtambtenaren en overige medewerkers weten hoe de leerplichtwetgeving toegepast moet worden en hoe zij het schoolverzuim moeten aanpakken. Verder beschikt de organisatie nog steeds niet over een geautomatiseerd betrouwbaar (leerling) administratiesysteem.”
Een ander voorbeeld van een tekortkoming gaat over het inlichten van ouders: ,,Het blijkt dat de organisatie de ouders/verzorgers (in)direct informeert over hun plichten en de hiermee verband houdende regels. Deze informatie komt echter niet altijd overeen met de leerplichtwet, is niet altijd eenduidig en is nog niet volledig.”
Verder blijkt bijvoorbeeld ook dat de overheid kosten maakt in het kader van toezicht, maar niet bekend is hoe hoog deze kosten zijn. Er wordt ook geen verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.
In 2016 en 2017 kwamen twee rapporten uit getiteld ‘Toezicht op het ingeschreven zijn op een school’ en ‘Toezicht op het bijwonen van lessen op school/Verzuimt de overheid bij het toezicht op schoolverzuim?’. De ARC legt uit dat het doel van het jongste onderzoek is om vast te stellen of de toen geconstateerde tekortkomingen zijn opgelost. ,,Zijn de tekortkomingen over het toezicht op de leerplicht die gesignaleerd zijn door de Rekenkamer in haar twee eerder uitgebrachte rapporten opgelost?”, zo luidt dan ook de onderzoeksvraag. De 26 eerder geconstateerde tekortkomingen zijn onderverdeeld in vier categorieën, namelijk of de leerplicht een effectief kader heeft (zijn er bijvoorbeeld beleidsdoelstellingen opgesteld?), een effectieve structuur en middelen (leerplichtambtenaren, instructies en taakverdeling), een effectieve uitvoering en toezicht (betrokkenheid ouders en patrouilles) en een effectief inzicht op de toezichtkosten (hoogte) en verantwoording.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.