Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,We zullen voorlopig niet reageren”, is het korte antwoord van Selikor-directeur Wesley Kook op wat deze krant afgelopen week beschreef als ‘een pittige brief’ van de regering aan het overheidsvuilnisverwerkingsbedrijf.

SelikorDe brief is gestuurd door Financiënminister Javier Silvania (MFK), maar daarin wordt medegedeeld dat vanaf nu ook premier Gilmar Pisas en minister Dorothy Pietersz-Janga van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zich nadrukkelijker met Selikor bezighouden. Ook minister Charles Cooper - allen partijgenoten - van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal hierin zijn aandeel leveren.
Op verschillende onderdelen worden overheids-nv Selikor de duimschroeven aangedraaid en er komt (voorlopig) geen aangepaste/hogere tranche aan voorschot liquiditeitssteun. Om voor de volgende tranche in aanmerking te komen, moet eerst nog worden voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Begin vorig jaar ging de directie uit van een verwacht liquiditeitstekort per eind december 2022 van 28,2 miljoen gulden. De regering-Pisas was bereid maximaal 20 miljoen liquiditeitssteun te verlenen; een eerste tranche in juni van 7,3 miljoen, gevolgd door een tweede tranche van 4,9 miljoen in december, waarna zo’n 4,5 miljoen resteert voor de derde tranche. In verband met ‘Aña di Limpiesa’ (Jaar van de Schoonmaak) was bijna 3,3 miljoen beloofd; daarvan is nog zo’n 2,2 miljoen over.
Tijdens het bezoek aan Selikor in november heeft het ministerie van GMN het activiteitenplan van het jaar 2022 met de finance manager van het bedrijf besproken. ,,Het is niet gelukt om het totale kostenplaatje naar het niveau van het beschikbare budget voor 2022 te verlagen”, stelt de bewindsman van Financiën vast. ,,Hierdoor is een overschrijding van het beschikbare begrotingsbedrag 2022 te constateren.”
Verder wordt ‘geconcludeerd’ dat Selikor geen managementrapportages heeft ingediend. ,,Zoals bekend dient het management over informatie te beschikken om de organisatie optimaal te kunnen besturen en beheersen om onder andere de juiste en noodzakelijke beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld om tijdig te kunnen bijsturen”, schrijft Silvania aan directeur Kook.
,,Het management dient ook te beschikken over informatie inzake de uitvoering van het jaarplan, de uitvoering van bedrijfsprocessen en/of de te nemen corrigerende maatregelen”, zo wordt min of meer de les gelezen. Maar hier blijft het niet bij.
,,In een managementrapportage legt het management verantwoording af aan directe belanghebbenden, onder andere een raad van commissarissen (RvC). Door het overleggen van enkel financiële cijfers wordt onvolledige informatie verkregen door het Land/het ministerie van GMN, in de hoedanigheid van opdrachtgever, om te kunnen beoordelen of het management alle processen - en dus het bedrijf - voldoende beheerst. Hierdoor kan gesteld worden dat Selikor niet heeft voldaan aan het verstrekken van volwaardige managementrapportages.”
Zoals deze krant zaterdag berichtte onder de kop ‘Druk op Selikor opgevoerd’, legt de brief van de minister van Financiën nog meer onvolkomenheden vast. Al met al is er volgens de ministers Silvania, Pisas, Pietersz-Janga en vermoedelijk ook Cooper ‘geen reden om de tweede liquiditeitstranche aan te passen’. En ook dient Selikor eerst aan alle gestelde voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de volgende, derde liquiditeitstranche.
Overigens, Selikor meldt al lange tijd van mening te zijn dat de overheid betalingsverplichtingen c.q. -achterstanden heeft. De regering heeft de schulden van Selikor aan het Land ‘buiten beschouwing gelaten’, doordat deze bij het onderzoek naar de financiële rekening-courantverhouding tussen Selikor en het Land betrokken zullen worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).