Monumentenraad adviseert over plannen Pen Resort met ‘Kas di Pueblo’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Monumentenraad Curaçao adviseert tegen de aanvraag voor gedeeltelijke sloop van ‘Kas di Pueblo’ en adviseert de regering ook om de reeds verleende vergunning voor het ‘plakken’ van de kolossale nieuwbouw tegen het monument te heroverwegen.

penresortZo blijkt uit stukken in handen van het Antilliaans Dagblad. Ook wijst de Monumentenraad ‘voor de goede orde’ op de publicatieplicht, mocht minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) het advies naast zich neerleggen en toch overgaan tot het verlenen van een sloopvergunning.
Het gaat hier over het project van Pen Resort, een project dat enkele decennia op de tekentafel lag, maar nu echt van start lijkt te gaan om als hotel onder de naam ‘The Pyrmont Curaçao’ te gaan opereren.
Op het terrein bevindt zich onder meer het monumentale pand Penstraat 22-24, bekend als het ‘Kas di Pueblo’, gebouwd in ongeveer 1860. In 1998 werd het aangewezen tot beschermd monument en is het opgenomen in het register.
Naar nu blijkt heeft de ontwikkelaar het plan om het nieuw te bouwen resort tegen het monumentale pand aan te ‘plakken’. Daarvoor zouden bepaalde beschermde bouwdelen en bijgebouwen afgebroken moeten worden. De Monumentenverordening schrijft voor dat de regering bij zo’n verzoek om een sloopvergunning de Monumentenraad moet horen, vóórdat de vergunning wordt verleend.
En nadat de vergunning is verleend, dient dit besluit terstond bekend te worden gemaakt in alle zowel Papiamentstalige als Nederlandstalige dagbladen op Curaçao.
In werkelijkheid is het anders verlopen. Eind augustus ontving de Raad het verzoek om advies van interim-directeur Raymond Felisie van ROP (Ruimtelijke Ontwikkeling & Planning). Maar uit de stukken bleek dat een monumentenvergunning evenals een bouwvergunning waren verleend.
Om achteraf alsnog te voldoen aan de bepalingen, heeft de ontwikkelaar achteraf, op 25 juli, apart een sloopvergunning aangevraagd. Deze delen worden door de ontwikkelaar aangemerkt als ‘foutief in het verleden uitgevoerde verbouwingen’ en belemmeren de uitvoering van de nieuwe bouwdelen. De Monumentenraad is niet erg gecharmeerd met de benaming ‘foutief in het verleden uitgevoerde verbouwingen’ en noemt dit een ‘onzinnige interpretatie door de ontwikkelaar, gebruikt om sloop te kunnen verdedigen’.
Bij het door de overheid verlenen van de monumentenvergunning is volgens de Raad ‘volledig voorbijgegaan’ aan een aantal belangrijke aspecten. Met betrekking tot de verleende vergunning voor de nieuwbouw - die volledig aan de zuidzijde en deels tegen de oost- en westzijde direct tegen het monument aansluit, wordt door de Monumentenraad opgemerkt ‘dat de kolossale afmetingen in geen verhouding staan met het historische bouwvolume’.
,,Zowel lokaal als internationaal is het uitgangspunt dat nieuwbouw nabij een beschermd monument zeker mogelijk is, echter dient er altijd een overgangsgebied te zijn, waardoor het monument en de nieuwbouw niet volledig koud tegen elkaar aansluiten. Het historische gebouw wordt daarmee in ere gehouden.”
De Raad is van oordeel dat de monumentale waarden van Kas di Pueblo ‘ten behoeve van het verkrijgen van een maximaal aantal vierkante meters in hoge en onaanvaardbare mate worden aangetast’.
Het is nog onbekend hoe minister Charles Cooper (MFK) van VVRP reageert op de negatieve adviezen van de Monumentenraad. Ook is de reactie van Pen Resort niet bekend(gemaakt).
Over het betreffende pand is onder meer bekend dat het in 1947 werd aangekocht door de Stichting Fondo di Autonomia. De voorzitter van deze stichting was M.F. (Moises Frumencio) da Costa Gomez, beter bekend als ‘Doktor’. Doktor was in 1948 medeoprichter van de Nationale Volkspartij en had een groot aandeel in de totstandkoming en vormgeving van het Statuut, dat werd vastgesteld in 1954. Het gebouw werd ter beschikking gesteld aan de NVP als partijgebouw. Het gebouw, bekend als Kas di Pueblo, is sinds de jaren veertig onlosmakelijk verbonden geweest met de NVP, tegenwoordig de Partido Nashonal di Pueblo (PNP).
Het is niet duidelijk waarom de voorgevel betegeld is. In Europa werden in het begin van de twintigste eeuw wandtegels toegepast onder meer in verband met de hygiëne. De groene kleur van de tegels kan weliswaar ook betekenen dat ze door de PNP (groene kleur van de politieke partij) zijn aangebracht, bijvoorbeeld om de effecten van zoutschade aan het oog te onttrekken.

Pen Resort
Pen Resort bv werd opgericht in december 1998. Een jaar geleden vonden de laatste statutenwijzigingen plaats.
Het verwerven en vervreemden van onroerende zaken gelegen aan de Penstraat en Pietermaai, nabij het Julianaplein te Curaçao, ook wel bekend als het ‘Pen Resort’, en het verlenen en vestigen van hypotheken en andere zakelijke rechten ten behoeve van de verwerving, de ontwikkeling, de financiering van het Pen Resort; alsmede het ontwikkelen en exploiteren van het Pen Resort als toeristisch hotel- en appartementencomplex in de ruimste zin, met alle daarbij behorende faciliteiten, zijn de hoofddoelstellingen.
Directeur is Bastiaan Guis, bekend als directeur-eigenaar van Orco Bank op Curaçao en Aruba Bank van de Orco Group. Verder zijn ook Valerie-Monique Perret Gentil en Michiel de Vries medebestuurders, en zijn Jan Arie Stam en Jeroen Kibbelaar commissarissen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).