‘Controle op werkplekken politiekorps is verwaterd’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Wegens werkdruk stelt het BIZ (Bureau Interne Zaken van het Korps Politie Curaçao) geen jaarplanning op en is de controle op de werkplekken verwaterd.”

politiebureauAldus de Raad voor de Rechtshandhaving in verband met een rapport over ‘het beleid en de inrichting van disciplinaire (integriteits) onderzoeken’. Het Bureau Interne Zaken is onder andere belast met de controle op de werkplekken. Het BIZ moet volgens het inrichtingsplan van het politiekorps KPC een jaarplanning opstellen, waarin de cyclus van de controles op de naleving van de integriteitsregels op de werkplekken wordt aangegeven.
De Raad concludeert verder dat het BIZ ook geen preventiebeleidsplan en rapportages bij grootschalige optreden opstelt, zoals het inrichtingsplan van het korps dit voorschrijft. ,,Er zijn wel enkele rapportages opgesteld van het beperkte aantal controles op de werkplek en van een gehouden wapeninspectie.”
Er zijn geen procedures vastgesteld voor het BIZ om integriteitsonderzoeken te verrichten, vervolgt de Raad. Het KPC heeft een concept ‘Handleiding onderzoeken’ opgesteld waarin procedures voor het BIZ zijn beschreven. Het BIZ registreert alle klachten in Excel. Dit programma monitort echter niet automatisch de termijnen om een onderzoek af te ronden en om ordemaatregelen te nemen. Er is wel onlangs een traject gestart om een nieuw registratiesysteem in te voeren.
De Raad voor de Rechtshandhaving stelt dat het aantal personeelsleden ingedeeld bij het BIZ boven de vastgestelde formatie is van zes (fte) full time equivalent. De personeelsleden van het BIZ hebben voldoende ervaring met het verrichten van (strafrechtelijke) onderzoeken.
Een medewerker van het BIZ wordt gescreend alvorens bij het BIZ te gaan werken. Aan het hoofd van het Onderdeel Juridische Zaken (OJZ) van het KPC staat een jurist die de korpsleiding ondersteunt en adviseert in het kader van strafoplegging over disciplinaire vergrijpen.
In oktober berichtte deze krant al dat de Raad voor de Rechtshandhaving met een vernietigend oordeel kwam over het integriteitsbeleid bij het Korps Politie Curaçao en dat de huidige werkwijze van het KPC flink ter hand moet worden genomen, omdat het volgens de Raad voor de Rechtshandhaving ‘niet voldoet aan essentiële voorwaarden’.
,,Er worden geen integriteitstrainingen (continu) verzorgd en geen controles uitgevoerd op de werkplekken. Voorts ontbreken er voorzieningen in het kader van preventie om in een vroeg stadium ongewenst gedrag te signaleren. Bovendien blijkt dat het sanctiestel van het korps niet transparant is en dat dit stelsel geen rechtszekerheid biedt.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).